همراه با حافظان حیات وحش در دل آفریقا

Jameh Pouya - - جهان محیطزیست -

سرتیپ ونانت مامبیری ۵۳ســاله و پدر چهار فرزند، صدوپنجاهمین نگهبان در 10 سال گذشته است که در راه محافظت از گوریلها، فیلها و دیگر حیوانات در پارک ملــی ویرونگا، جان خود را از دســت میدهد. او و همکار کنگویــیاش حین انجام مأموریت بــه محاصره گروهی از شــبهنظامیان محلی درآمدنــد و مدت کوتاهی پس از دستگیری، اعدام شدند.

بــرای امانوئل میرودی، مدیر بلژیکی این پارک که در سال ۲014 خودش به دست گروههای شبهنظامی زخمی شد، کشتهشدن این دو نگهبان در قدیمیترین پارک قاره آفریقا در جمهوری دموکراتیک کنگو یکی دیگر از اتفاقاتی اســت که نشان میدهد او و همکارانش در راه حفاظت از حیات وحش چه خطراتی پیشرو دارند؛ خطراتی که در کشورهای متعدد آفریقایی مانند سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، اوگاندا، چاد و تانزانیا بهوضوح دیده میشــود. میرودی درحالیکه غمی سنگین در چهرهاش دیده میشود، میگوید: «ما بههیچوجه نمیتوانیم اینگونه خسارتها را در یکی از خطرناکترین شغلهای دنیا جبران کنیم». او با بیان اینکه گاهی اوقات وضعیتی کامال جنگی بر این پارک ملی حاکم میشــود، اینطــور درباره آینده صحبــت میکند: «ما در حال آموزش صد نگهبان جدید هستیم و ســال آینده نیز این تعداد به بیش از 0۲1 نفر میرسد. با وجود تمام این خطرات، ما همچنان متعهد و خوشبینهستیم».

شلیکشبهنظامیهابهحیوانات

نبرد بر سر حیات وحش در مرکز آفریقا بهحدی شدت گرفته که گروههای مسلح شبهنظامی به راحتی فیلها و کرگدنها را هدف قرار میدهنــد و محافظان آنها را نیز بیدرنگ به قتل میرســانند. چند ماه پیش در درگیری شدیدی که در پارک ملی گارامبا در جمهور دموکراتیک کنگو شکل گرفت، سه نگهبان جان خود را از دست دادند. این شبهنظامیان یک خلبان انگلیسی را نیز در تانزانیا کشته بودند. این نگهبانان برای ســازمان «پارکهای آفریقایی» فعالیت میکردند؛ سازمانی مردمنهاد در ژوهانسبورگ که با کمکهای دولتهای آفریقایی، مقامات نظامی آفریقای جنوبی و دیگر کشــورها را برای آموزش نگهبانان به 10 پارک حیات وحش در سراسر آفریقا نیرو میفرستد.

گارامبا مرکز تجارت حیات وحش

بنا بــه گفته پیتر فارنهد، مدیــر پارکهای آفریقایی، گارامبا درحالحاضر به مرکز تجــارت غیرقانونی حیات وحش در آفریقا تبدیل شده است. فارنهد درباره خطرات این کار میگوید: «در هفت ســال گذشــته بیش از 0۳ نفر را در گارامبا از دســت دادهایم. ســاالنه صدها فیل به دست نیروهای شبهنظامی کشته میشوند. این آخرین و درواقع ناامنترین مقر فیلها و زرافهها در کنگو محسوب میشود. زندگی برای محافظان حیات وحش در برخی از کشورها بهقدری سخت شده که حتی کار آنها از ارتشهای ملی نیز خطرناکتر شــده است». پشــت این شکارهای غیرقانونی و کشــتار محافظان در پارکهای ملی، شبکه قدرتمندی از خالفکاران، شبهنظامیان، ارتشهای دولتی و سیاستمداران فاسد هستند که کشورهایشان در مرکز آفریقا شــرایط نابســامانی دارند. بنا به گفته تحلیلگران امنیتی، در یک دهه گذشــته بازیگران جدیدی وارد این تجارت پرسود و البته غیرقانونی شدهاند. همه این گروهها در کنار یکدیگر ساالنه از فروش عاج فیلها، شاخ کرگدنها و دیگر بخشهای حیات وحش نزدیک به 0۲ میلیارد دالر به دســت میآورند که بخش زیادی از آن را صرف جنگ، تروریسم و جنایت میکنند.

حجم باالی این خشــونتها موجب تعجب طرفداران محیط زیســتی شده که تا یک دهه پیش به تواناییهای نگهبانان خود افتخار میکردند. در برخی از مناطق حجم خشونتها به حدی زیاد بوده که آنها خود را در بطن یک جنگ تمامعیار مشاهده میکنند. اتاق فکر کتهام در لندن بهتازگی در گزارشــی با بیان اینکه شکارهای غیرقانونی درحالحاضر در حد بسیار وســیعی گزارش میشود، به بیان این مطلب پرداخت که گروههای شبهنظامی با کمک سالحهای پیشرفته خود در فقط یک هفته ۶۸ فیل را در سودان و چاد قتل عام کردند. بنا به این گزارش، بدون شک گروههای سازمانیافته و بازیگران مسلح غیردولتی در پشت چنین حمالتی قرار دارند.

یک شــرکت امنیتی در آمریکا ســال ۲014 با انجام تحقیقاتی گسترده به این نتیجه رسید که درحالحاضر عاج فیلها برای شبهنظامیان و شورشیانی که بهدنبال سالح و مهمات بیشــتر در آفریقای مرکزی هستند، حکم پول رایج را دارد. بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی دولتی در جمهوری دموکراتیک کنگو در ازای دریافت عاج، گروههای شورشی در سراسر این قاره را مسلح میکنند. گروههایی مانند بوکوحرام و الشباب با این تجارت غیرقانونی در ارتباط هستند، اما حجم فعالیت آنها هنوز مشخص نیست.

آغاز شکارهای غیرقانونی از سودان

گفته میشود بیشتر شــکارهای غیرقانونی از سودان آغاز شــد؛ جایی که شــبهنظامیان مرتبط با نسلکشی دارفور در دهه 90 میالدی با آغاز کشــتار حیات وحش، اقدامات نظامی خــود را در کشــورهایی مانند کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو گســترش دادند. یکی از دالیل حضور سودانیها در این تجارت، ارتباط شبهنظامیان با چینیهایی بود که بهواسطه تجارت سودآور ساختوساز، وارد این منطقه شده بودند و میتوانستند با مصونیت کامل با بازارها در آسیا ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر، گروههای شبهنظامی سومالیایی که در کنترل دولتها قرار ندارند، بهراحتی میتوانند این کاالها را از طریق دریا منتقل کنند.

البته این تصویر در سراسر آفریقا یکسان نیست، ریچارد وین، مدیر پارک ملی کنیا، میگوید در نحوه برخورد با این تجارت غیرقانونی بین کشورهایی مانند نامیبیا و آفریقای جنوبی که دولتها قدرتمند هستند و کشورهایی که فاقد این وضعیت هســتند، تفاوتهای فراوانــی وجود دارد. او در این زمینه میگوید: «در کشورهایی مانند کنیا، شکار غیرقانونی معموال در خفا انجام میشود. شکارچیان نیز غالبا از ســالحهای مجهز به صداخفهکن استفاده میکنند. در این شــرایط، محافظان حیات وحش کار بسیاری سختی پیشرو دارند، زیرا پول فراوانی در این زمینه وجود دارد و از سوی دیگر، گروههای شکارچی بسیار سازمانیافته، مسلح و بهشدت بیرحم هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.