ما چگونه کوادکوپترها را امتحان میکنیم؟

Jameh Pouya - - پفرردهنآگخیر فنتائاوترری -

کیفیت ساخت و طراحی

اولین چیزی که ما درباره کوادکوپترهای جدید بررسی میکنیم، قدرت و استحکام آنهاســت. البته نه به معنای پرتاب از پلهها و ضربههای شدید، ولی ضربههایی به آنها وارد میکنیم، میپیچانیمشان و آنها را از فاصلهای بسیار کم به زمین میاندازیم تا کیفیت و استحکامشان را بررسی کنیم. آیا این کوادکوپتر بسیار ضعیف و شکننده است یا میتواند از یک فرود ناموفق در پارک جان سالم به در ببرد؟ هرکدام از نقدها بعد از تصادفهای نهچندان شــدید نوشته شده است و قبل از اینکه به شما بهصورت قطعی درباره استحکام کوادکوپترها پاسخ بدهیم، تعداد زیادی فرود ناموفق را روی آنها آزمایش کردهایم.

استقالل، گستره و عملکرد پروازی

برای ســنجش عملکرد پروازی، ما تعدادی تست روی کوادکوپترها انجام میدهیم تا ببینیم ادعای شــرکتهای ســازنده تا چهاندازه صحیح است. در ابتدا کوادکوپترها را در یک زمین فوتبال به پرواز درمیآوریم تا مشخص کنیم با چه سرعتی صد یارد را طی میکنند و سپس محاسباتی انجام میدهیم تا سرعت آنها را براساس مایل بر ساعت به دست آوریم. تستهای مشابهی برای رسیدن به سرعت اوج و فرود آنها هم انجام میدهیم و در تمام این تستها از نحوه عملکرد و حساسیت کنترل کوادکوپترها یادداشتبرداری میشود، میزان استحکام وسیله، اینکه در چه مصافتی از کنترل خارج میشــود، در کل همه امکانات پروازی آنها با یکدیگرمقایسهمیشود.

عمر باتری و زمان شارژ

بعد از انجام تســتهای اولیــه روی کوادکوپترها و یادداشــتبرداری از طول عمر باتری، آنها را دوباره شارژ میکنیم و زمان شارژ را با ساعت ثبت میکنیم. دوباره آنها را برای تست بیرون میبریم و یک تست پرواز درجا انجام میدهیم (معلقماندن کوادکوپتر در یک نقطه)، با انجام این تست که بدترین شرایط برای کوادکوپتر است، میتوانیم حداکثر میزان پرواز آن را تخمین بزنیم. تستهای پروازی ســخت دیگری را هم امتحان میکنیم تا متوجه شویم حداکثر عمر باتری در شرایط سخت دقیقا چه زمانی است.

دوربین، لوازم جانبی و امکان بهروزرسانی

اگر کوادکوپترها مجهز به دوربین برای ضبط باشــند، ما حداکثر میزان فیلمبرداری ممکــن را با آنها انجام میدهیم. از مکانهای تاریک، روشــن و مکانهایی که رنگهای زیاد و کنتراست زیاد وجود دارد و سپس تمام فیلمهای بهدستآمده از مدلهای مختلف کوادکوپتر با هم مقایســه میشود که به ما کمک میکند دربــاره نقاط قوت و ضعف هریک اطالعاتی به دســت آوریم. همچنین تمامی ابزارآالت جانبی که همراه دوربینها وجود دارد، مثل لنزها، فیلترها، حلقههای نگهدارنده و عینکهای FTP بررسی میشوند. بهعالوه درباره اینکه آیا دوربینها قابلیت بهروزرسانی دارند یا خیر، به شما اطالعات میدهیم تا باعث نشود دوربین کوادکوپتر شما دو سال دیگر ازردهخارج محسوب شود.

تحقیقاتخودمان

هنگامی که برایمان مقدور نیســت محصولی را شخصا بررســی کنیم، از ارزیابیهای کلی استفاده میکنیم، سپس تمام اطالعاتی را که بهصورت آنالین از نقدهای مختلف درباره مشــکالت پیدا کردهایم، جمعبندی میکنیم و میکوشیم حداقل دو ویدئــو از نحوه پرواز کوادکوپترها ببینیم. ما هنوز نمیتوانیم تمام کوادکوپترها را بهصورت فیزیکی و از نزدیک آزمایش کنیم؛ اما درهرصورت امیدواریم بتوانیم به شــما در پیداکردن یک کوادکوپتر عالی کمک کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.