اعتراض‌به‌سبک‌عباس‌جدیدی شرط‌رفع‌فیلتر‌یوتیوب

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

از فیلتر هستند که اغلب مسئوالن کشور شبکههای اجتماعی و سایتها در حالی اخباری مربوط به رفع فیلتر برخی از آن استفاده میکنند. در این میان هرازگاهی اکنون صحبت از رفع فیلتر یوتیوب و بالگ آنها میرسد و نهایتا فیلتر باقی میماند. در معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اسپات است. محمد جواد آذری جهرمی، برای رفع فیلتر این دو سرویس اینترنتی صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به پیگیری مساعد دادستان محترم کل کشور، شرایط برای کاربران دانشگاهی نوشت: با نظر کشور در نامهای به ما اعالم شد. تالش رفع فیلتر این ســرویسها در دانشگاههای تسریع به عمل آید. مدیرعامل شرکت میکنیم برای پیادهســازی شرایط اعالمی رفع فیلتر این سرویسها گفته بود: موضع ارتباطات زیرساخت پیشتر درباره شرایط را مجری بتوانیم نظام کنترل خطوط قرمز دادستانی این است که اگر ما بهعنوان با مخالفتی با این مسئله نخواهند داشت. پیادهسازی کنیم و در کنار هم قرار دهیم، رمزی هستند و قابلیت توجه به اینکه برخی از این سایتها بهصورت در فیلترینگ هوشمند ندارند، این کار شاید از قالب مذاکره با سرویسدهنده یا استفاده راهکارهای دیگری انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.