‌ربات‌دزد

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

هر روز رباتهای جدیدتری ساخته میشود که زندگی سادهتر را در آینده نهچندان دور نوید میدهد. جالب اینجاســت که هکرها نیز بیکار ننشســته و به فکــر کار خود در دنیای پیشرو افتادهاند. از همین رو موفق به طراحی رباتی شــدند که از هوش الزم برای بازکردن قفل گاوصندوقها برخوردار اســت و ایــن کار را در نیمســاعت انجام میدهد. گروهی از هکرهای شرکتکننده در کنفرانس امنیتی DEFCON در آمریکا توانستند رباتی را طراحی کنند که بهطور خودکار گاوصندوقی را شناسایی و قفل آن را باز کرد. هکرهای مذکور برای ساخت این ربات فقط 200 دالر هزینه کردند. این ربات با فشردن یک دکمه قرمز که روی آن نصب شده، فعال شده و در نیمساعت گاوصندوق هدف را هک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.