گدای‌ثروتمند

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار‌ -

پلیس عــراق که بعد از مــرگ یک پیرزن بــرای تحقیقات به خانه اجارهای او در محله المشراق رفته بود، با صحنه عجیبی روبهرو شد. مأموران پلیس در بازرسی منزل پیرزن گدا مقدار چشــمگیری پول، طال و ارزهای گوناگون که در کیســههای نایلونی پنهان شده بود، یافتند. این پولها شامل27 میلیون و 322 هــزار دینار عراقی، 119 لیره لبنانی، 300 دینار کویتی، 320 روپیه پاکستانی، 90 ریال سعودی، 562 دالر آمریکا،044 تومان ایرانی، 70 روپیه افغانی، 10 یورو و همچنین مقداری روپیه هند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.