گوشی بهصرفه موتوروال

بررسی موتوروال موتو.ای 4

Jameh Pouya - - پرده‌آخر‌ ‌‌فناوری -

سری «موتو. ای» اواسط سال ،2014 اندکی پس از موفقیت «موتــو. جی» در بازار گوشــیهای رده متوســط وارد صحنه شــد. با آنکه سری جی ســختافزارهای قوی، هرچند در حد متوسط را ارائه میکند که قیمتشان کمتر از نصف پرچمداران باکیفیت است، سری ای بهطور مشخص برای خریداران سطوح مقدماتی تولید و قیمتگذاری شــده بود. درحالیکه پیشنهاد مشابه ارزشــمندی در محدوده قیمت 100 تا 200 دالر ارائه شده بود، حتی در روزهایی که قراردادهای دوساله متداول بود، ام.اس.آر.پی (فهرست قیمت تولیدکنندگان) در سری ای قیمت را پایین نگه داشت و حدود 100 دالر شناور مانده بود. در سال جاری، ما شاهد بازگشت بازیگر کمهزینه که درحالحاضر در نســل چهارم خود قرار دارد، با نام موتو ای 4 هستیم. با قیمت فروش 129.99 دالر، نســخهای بازشده در وبسایت موتوروال در دســترس است. گرچه نســخه پیشپرداختشده شرکت «ورایزون» بهصــورت غیرقابلتوضیحی با قیمت 199 دالر در وبسایت این شرکت فهرست شده اســت؛ اما از زمان عرضه بهصورت دائمی با قیمت حراجی برای فروش عرضه شــده و با رقم بهشدت رقابتی 69.99 دالر قیمتگذاری شده است. سؤال این است: آیا این شرکت به کافی با سری ای کار کرده تا درحالیکه براساس استاندارد خود، در پایینترین سطح قیمت عمل میکند، موجب پیشرفت برند خود شود؟

طراحی

لبههای صیقلدادهشده با یک در پشتی پالستیکی زبر، کمک میکند ظاهر E4 مقاومتر به نظر برسد؛ اسکنر اثر انگشت کالس تکنولوژیکی آن را محسوس میکند. موتوی ای 4 هیچ جایزهای برای نازکی شگفتانگیز یا انحناهای طراحی پیشگامانه خود دریافت نمیکند، اما لبههای ضخیمتر و همچنین گرد در ای 4، باعث ایجاد حس مقاومبودن در دست میشود. پشت پالستیکی ضخیم گوشی بهآرامی به لبههای پالستیکی جالدادهشده ختم شــده تا مهروموم سفت و ســخت ایجاد کند. مطمئنا، ناخن بهراحتــی میتواند بین این دو قرار گیرد؛ یعنی این کار ممکن اســت؛اما نباید نگران جداشدن در پشتی گوشی در اثر افتادن آن بود. پایین صفحه، حسگر اثر انگشت دستگاه را میبینیم که یک دکمه فیزیکی نیست، بلکه در دستگاه جاسازی شده است؛ نکتهای که در دستگاهی با این محدو قیمت خشنودکننده است. در کنار اضافهشدن امنیت بیشتر به خدمات این محصول، ســاختار نهایی آن باعث میشود رقابت برای دیگر محصوالت همرده مشکل شــود. باالی صفحهنمایش یک دوربین سلفی پنج مگاپیکســلی همراه با یک فالش ال.ای.دی برای کسانی که نمیخواهند نور کم باعث خرابشدن سلفیهایشان شود، قرار دارد. پشت گوشی، شما برجستگی دوربین آشنای موتوروال را مشــاهده خواهید کرد، یک دا شیشــهای اندکی برآمده که دارای لنز هشــت مگاپیکسلی و فلش تک ال.ای.دی است. موتوروال میگوید این دستگاه به لطف پوشش نانویی «ضد آب» است که مانعی ضدآب برای محافظت در برابر تماس اتفاقی با آب، مانند آب ریختن تصادفی یا بارش سبک باران ایجاد میکند. البته این دستگاه کامال ضدآب نیست، اما سطح مقاومت آن در برابر آب، از برخی گوشیهایی که در این محدوده قیمت در بازار میبینید، باالتر است.

صفحهنمایش

رنگها زنده به نظر میرســند، اما طیف محدودی دارند و تراکم پیکســل پایین میتواند جزئیات تصاویر را محو و آنها را تخت کند. همانطور که از چنین دســتگاه باصرفهای انتظار میرود، صفحه نمایش آن نفسگیر نیست، اما مطمئنا کارتان را راه میاندازد. برای بیشــتر افراد، محدوده رنگ و وضوح این صفحه نمایش با تراکم پیکســل 720 در 1280 کافی خواهد بود، زیرا میتواند رنگها را بهخوبی پخش کند، هرچند ممکن است در مقایسه با یک دستگاه پرچمدار، بازهای محدودتر داشته باشد. با رنگ محدودتر و تراکم پیکسلی پایینتر از حد متوسط 294( پیکســل) برای مالیمکردن لبهها به کار میرود و بهطور کلی جزئیات کمتری ارائه میکند. از سوی دیگر، روشنایی آن خوب است و در کنار وضوح رنگی زنده، جزئیات کافی برای یک کاربر معمولی را فراهم میکند.

رابط کاربری و عملکرد

رســاندن ترفندهای اندروید به حداقــل ممکن و تأثیر آن در بازاریابــی این محصول، نشــان میدهد که حتی تغییرات کوچک میتوانند چه تأثیر بزرگی داشــته باشند. موتوروال از زمان بستهبندی پوســته «موتوبلور» در سالها پیش تصمیم گرفته است چیزها را ســبکوزن و غافلگیرکننده حفظ کند؛ کاری که اندروید هر ســاله آن را آســانتر میکند. امسال هم برای موتو تفاوت چندانی نداشــت، ای 4 بــا دارا بودن اندروید بهروز 7.1.1 و تعدادی اپلیکیشــن ازپیشنصبشده مربوط به ورایزون، یک نرمافزار خاص با نــام «موتو» و طراحی تعدادی آیکون مفید، تجربه استفاده از این دستگاه با اندرویدی بهروز را به شما پیشنهاد میدهد و این چیزی است که درباره موتوروال معموال روی آن حساب میکنیم و بدون شک به منابع مصرف نــور و تجربه جالب کاربر کمک میکند. برنامه موتو فقط برای ارائه دو ویژگی کوچک است: «موتو دیسپلی» و «موتو اکشن». اولی امکان غیر فعال کردن حالت صفحه نمایش نیمهروشن را در دسترس قرار میدهد، مانند قابلیتی که میتوانید اعالمیهها را روی صفحه نمایش بسته، بدون اینکه از حالت محافظ صفحه خارج شوید، مشاهده کنید. دومی به شما این امکان را میدهد که حرکت کشیدن را روی اسکنر اثر انگشت فعال کنید. این کار موجب جایگزینشدن دکمه برگشت با حرکت به سمت چپ، جایگزینی دکمه عملکرد چندگانه با حرکت به ســمت راست میشود؛ درحالیکه زدن یک ضربه روی سنسور بهعنوان کلید خانه عمل میکند.

چنیــن حرکاتی در ابتدا برای ما خوشآیند بود، زیرا حذف دکمههای نرمافزاری برخــی از حالتهای واقعی را به صفحه نمایش اضافه میکند. با این حال، دقت تشــخیص حرکت در نهایت مایه ناامیدی است. بسیار پیش میآید که یک حرکت به سمت راست یا چپ، به عنوان دکمه خانه تلقی شود که میتواند ناامیدکننده باشــد. جاافتادن برخی از ترفندهای کوچک این نرمافزار، نیازمند صرف زمانی طوالنی است. زمانی که از حسگر اثر انگشت سخن به میان میآید، باید بگوییم سرعت و دقت آن در باز کردن گوشی بسیار خوشحالکننده است. یک ضربه سریع روی حسگر بالفاصله باعث بازشدن قفل میشود که در مقایسه با اسکنکردن، زمان کمتری صرف بازکردن قفل گوشی میکند و این یک شاخص قابل توجه از سختافزار بیومتریک آن است. به نظر میرسد موتوروال روی این جزء اصال توافق نکرده است.

پردازنــده و حافظه روان اســت و بهخوبی واکنش نشــان میدهد؛ بهندرت گیر میکند در ســال جاری، موتوروال پس از

آنکه برای مدتی کوتاه از محصوالت سیلیکونی مدیاتک چین در موتو. ای 3 استفاده کرد، بازگشت به چیپستهای کوالکام انتخاب عاقالنهای بود. درحالیکه هر دو پرداز چهارهستهای متشکل از هستههای دقیقاً مشابه است، پردازنده اسنپ دراگون 425 دســتگاه ای 4 دارای سنجش 1.4 گیگاهرتزی است که در مقایسه با سنجش 1.4 گیگاهرتزی چیپهای مدیاتک ای 3 قابل توجه است. چیزی که موجب روانشدن آن شده و حتی عملکرد موتوهای جدیدتر را ارتقا میدهد.

برنامهها بهسرعت باز میشوند، دکمههای لمسی واکنش خوبی دارند و نمایشگر بهخوبی عمل میکند. رم دو گیگابایتی آنبورد در این سیســتم مانند عملکرد چندگانه، به برنامههای صفحــه این اجــازه را میدهد حتی هنگامی کــه برنامههای سنگین در حال اجرا هستند، بهنرمی باز شوند و عمل کنند. در آزمایشها بیشتر از یک بار پیش آمد که وقتی صفحه را بین دو نرمافزار مختلف تقسیم کرده بودیم، دو اپلیکیشن بزرگ را هم در پسزمینه دانلود میکردیم. برای اینکه کندیهای حداقلی را پیدا کنیم و پس از تالش بسیار برای بستن نرمافزارها، باز هم نمیشد هیچکدام را به زور بست. ما تعداد زیادی برنامه با حجم فشرده مانند اجرای یک ویدیوی 720 همراه با جهتیاب فعال نقشه گوگل را اجرا کردیم. با کنار گذاشتن جهتیاب و اجرای آن در پسزمینه، درحالیکه یوتیوب همچنان در قاب سمت چپ فعال بود، وارد فروشگاه آنالین گوگل شدیم تا چند بازیهای حجیم را دانلود کنیم که آن را هم در پسزمینه قرار دادیم. بعد درحالیکه یوتیوب همچنان در سمت چپ به روانی در حال اجرا بود، فقط برای اینکه اطمینان حاصل کنیم در سمت راست هر برنامهای را که میتوانستیم، اجرا کردیم. درعینحال از عملکرد قابل اعتماد آن لــذت بردیم. درحالیکه در میان برنامههای بزرگتر، تغییر کوچکی در حال وقوع بود، هیچیک از آنها، بیش از یک ثانیه تأخیر نداشت. این موضوع انتظارات ما را نسبت به تواناییهای چند آن افزایش داد و این احســاس را در ما ایجاد کرد که قدرت ای 4 برای اکثر کارها کافی است.

این دســتگاه بههیچوجه سریعترین تلفنی نیست که ما تا کنون آزمایش کردهایم،معیارها در مورد آن روشــن است؛ اما در استفا روزمره، سبک یا سنگین، شما بهسختی میتوانید با این قیمت دســتگاهی با چنین عملکردی پیدا کنید. برای بازیکردن، شــما بهتریــن و روانترین عملکــرد را نخواهید یافت. دســتگاه کمی کندی دارد و برخی از قابها در مســیر از بیــن میرود. با این حال، با نگاهی به عملکرد متوســطش، مطمئنا هنــوز هم میتوانیــد از بــازی در ای 4 لذت ببرید.

اتصال

همانطور که گفته شــد، موتــو ای 4 با پیکربنــدی باز و ویژگیهای ورایزون عرضه میشود. درحالیکه به نظر میرسد ورایزون بــرای مثال باندهای AT&T را به اشــتراک بگذارد، دستگاه با ورایزون قفل شــده است و برای اجرا در یک حامل دیگر، نیاز به پریدن از حلقههای آن دارد. یکی از آنها در قیمت 70 دالر، تقریبا نصف قیمت یک نســخه بازشــده، مانده و باز کردن قفل دستگاه وسوسهانگیز به نظر میرسد، اما متأسفانه ورایزون قبل از بازشــدن به حداقل 75 دالر پیشپرداخت نیاز دارد؛ درنتیجه صرفهجویی شما را بهطور کلی خنثی میکند. بهتر است برای تمامی حاملهای دیگر از نسخه بازشده استفاده کنید. بههرحال، چه کســی برنامههای ورایزون را میخواهد؛ اینطورنیست؟

دوربین

یک تیرانداز مشکلســاز که گاهی اوقات رضایتبخش و بعضی اوقات ناامیدکننده اســت. قبل از اینکه ما بیش از حد در کیفیت تصویر کنکاش کنیم، ارزش دارد که به رابطهای دوربین اشاره کنیم. برای مثال شما تعداد زیادی از حالتهای عکسبرداری را که ممکن اســت از یک دستگاه سامسونگ انتظار داشته باشید، نخواهید یافت، اما راهاندازی آن ساده است. روی بیضیها ضربه بزنید و آنوقت حالتهای تصویربرداری را در منوی کوچکی که ظاهر میشــود، خواهید یافت. انتخاب «حالت حرفهای» یک نوار کنترل را ظاهر میکند که صفحه را بهصورت عمــودی تنظیم کرده اســت، تنظیماتی را در ایزو ،)ISO( ســرعت شاتر، دیافراگم، وایتباالنس و فوکوس دستی ارائه میدهد. درحالیکه استفاده از این امکانات آسان و سرگرمکننده است، با یک دوربین مناسبتر میتوان از آنها بهتر اســتفاده کرد، زیرا همه این امکانات در مقابل مشکل سنســور دوربین کمتر کاری از دستشان ســاخته است. با توجه به قیمت، تنظیمات دوربین روی کاغذ خیلی ضعیف به نظر نمیرســد. هشت مگاپیکسل در دوربین عقب و پنج مگاپیکســل در جلو؛ درحالیکه هر دو دوربین با فلش تک ال.ای.دی همراهند، ابزارهای ارائهشــده برای جادوی عکاس و ویدیو را برجســته میکند. آنها میگویند یک کارگر خوب هرگز تقصیر را به گــردن ابزارهای خود نمیاندازد، اما با این حال محدودیتهایی هم وجود دارد، درست است؟ جادو اینجا محقق نمیشــود؛ ولی با این دوربین سریع، هیچ لحظهای از دســت نمیرود. این وسیله به هر حال بسیار پر سر و صدا تر از آن چیزی اســت که به شخصه میبینید.دوربین به همان اندازه در ثبت جزئیات مشــکل دارد که صفحه نمایش برای نشــاندادن آن. لبهها تار شــده و همیشــه نویز دارد. شما نمیخواهید بر هیچیک از تصاویری که با این دوربین گرفته ، زوم کنید؛ بزرگ کردن این تصاویر برای بهاشتراکگذاری یا چاپکردن آن، تجربهای بسیار ناراضیکننده خواهد بود.

دقت رنگ نیز کامًال ناسازگار است. در بعضی موارد، تفاوت رنگ ناچیز است و بهطور کلی دقیق به نظر میرسد، هرچند به دلیل طیف محدودش با شیبهای تولیدشده تطابق کافی ندارد؛ یکی دیگر از عواملی که منجر به ازدسترفتن جزئیات میشود. صحنههای دیگر گرایش سنسور برای تصویربرداری با رنگ آبی ســرد را فاش میکند. به نظر میرسد این در شرایط نوردهی مختلف اتفاق میافتد و مخصوصاً با رنگهای مرده، بهویژه زردها و سبزها قابل توجه است. حتی زمانی که رنگها درخشانند و بهخوبی نورپردازی شدهاند، ممکن است متوجه شوید که سنسور بیش از حد کار میکند و رگههایی از رنگهای دیگر مثل زرد و قرمز را نشــان میدهد یا شما بهراحتی میتوانید به مشکل دیگری دچار شــوید: نوردهی بیش از حد. باز هم، این مسائل بنا بر شرایط متفاوت است و لزوما همیشه محصول نور محیط نیست. کافی است بگوییم، کیفیت تصویر به چند عامل وابسته است. بهطور طبیعی این مسائل، خصوصا نویز، در شرایط کمنور تشدید میشوند. استفاده از فالش در مقایسه با روشنترکردن تصاویر دانهدانه شده، کمک کمی میکند. پیشبینی میشود دوربین ســلفی پنج مگاپیکسلی با همین مشکل مواجه شود، هرچند این پرترههای کلوزآپ، کمتر احتمال دارد که این عالئم را آشکار کنند، بهویژه با استفاده از حالت زیباسازی. این ویژگی چین و چروکها را صاف میکند، حتی لکهها را از بین میبرد و بهطور کلی در راستای «زیباسازی» خوب عمل میکند حتی اگر فلش ال.ای.دی روشن باشد. این یک ویژگی است که باید قدر آن را دانست.

ویدئو

فقط یک حالت ضبط 1080( پیکسلی) برای شما فراهم است و درست مثل عملکرد دوربین در عکاسی، نویز و چیزهای اضافی اینجا هم رایج هستند. همچنین لرزشگیر آن ضعیف است و فیلمبرداری چرخشی، پنها و حرکتهای پیکسلپیکسلشده معینی است. فوکوس خودکار دوباره تقریبا غیرممکن است.

منبع: phonearena

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.