نخلهای دبی

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

دبــی روزبــهروز پیشــرفت میکند و درحالیکه بســیاری از ایرانیــان هنوز هم این شــهر را نمادی از تازهبهدورانرسیدگی میدانند، با سرعت به استانداردهای شهرهای صنعتی و بزرگ دنیا نزدیک میشود. مصداق روشن این ادعا نخلهایی است که بهتازگی در این شهر نصب شده است. درختانی هوشمند که با بهرهگیری از انرژی خورشیدی عالوهبر ایجاد ســایه به رهگذران خدمات مختلفی میدهند. این درختان، درواقع ایستگاه تأمین برق اینترنت وایفای در سطح شهر هستند. یکــی دیگر از ویژگیهای این نخلها تأمین امنیت و مسائل اورژانســی است، به نحوی که هر کدام از آنها دارای دوربین مداربســته مــادون قرمز 360 درجه هســتند و به یک دکمه شــرایط اورژانسی مجهز شدهاند. این نخلها همچنیــن دارای یک صفحهنمایش لمســی هســتند که مردم میتوانند برای دسترسی به برنامهها و اپلیکیشنهای موبایل و وبسایتهای مختلف از آن استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.