دقیقه نودیها

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

همهچیز از انتشار یک عکس شروع شد؛ عکسی که خبر از مزایده طوالنیمدت تبلیغات شرکتبهرهبرداریمترومیداد. از آن زمان بود که حساســیت روی قراردادهایــی کــه برای مدیریــت آینده شــهر تعهد ایجاد میکرد، بیشتر شد. این قراردادها درآمدهای آینده شهر را پیشخورد میکرد. واگذاری امالک شهرداری به بانک شهر بهبهانهپرداختبدهیها،نگرانی دیگر اعضای شورای پنجم شهر تهران بود. منتخبان شــورا در نخســتین دیدار با محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران، این نگرانی را مطرح کردند و او نیز قول داد جز قراردادهای جاری، قرارداد دیگری بسته نشود. به اعتقاد برخی از اعضا، شــهردار به عهد خود وفا نکرد. در دیدار رئیسسنیمنتخبانپنجماین موضوع بار دیگر مطرح شــد و قرار شد اسناد این قراردادهای غیر قانونی به شــهرداری داده شــود تا این موضوع پیگیری شــود. هرچنــد منتقــدان شــهرداری به این پیگیریها نیز امیدی ندارند و میگویند نهادهای نظارتی باید به موضوع ورودکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.