قراردادهای دقیقه 90 آفت طوالنیشدن عمر مدیران شهری

بررسی چالشهای دوران گذار در گفتوگو با رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌شهرداری -

ما به واگذاری شهروند ونمایشگاهشهر آفتاب اعتراض جدی داریم، چراکه در مصوبه شورای شهر تهران قرار بوده با آن سازوکارکارشناسی و با حضور کمیته منتخبشورایشهر تهران در دوره چهارم این اتفاقات بیفتد و در ضمن بعد از اینکه بهاصطالحقیمت کارشناسیمشخص شد، به اعضای شورای چهارماطالعرسانی شود

قراردادهای دقیقه نودی شــهرداری یکی از دغدغههای اصلی مدیریت آینده پایتخت اســت. «محمد ساالری»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر چهارم و یکی از منتخبان شورای پنجم، میگوید: «شهردار تهران قول داده بود در این دوران گذار فقط به امور جاری شهر بپردازد و از بستن قراردادهای کالن جلوگیری کند»؛ وعدهای که به اعتقاد این عضو شورا به آن عمل نکرده است. او به ذینفعان این قراردادها هشدار میدهد که ممکن است با پیگیریهای قضائی این قراردادها باطل شوند.

این روزها خبرهای نگرانکنندهای از وضعیت داخلی شــهرداری تهران به گوش میرسد. به نظر میآید روند عــادی درباره قراردادهای شهری طی نمیشود؛ شما این موضوع را تأیید میکنید؟ یکی از نگرانیهای جدیای که در فرایند تغییر و تحول شورای چهارم به شورای پنجم و مدیریت شــهری فعلی به مدیریت شهری آتی وجود دارد و امروزه عالوه بر اعضای شــورای چهارم، منتخبان شــورای پنجم را نگران کــرده و به تبع آن بخش عمدهای از شهروندان تهرانی و دیدبانهای شهری هم نگران این موضوع هستند، مجموعه تصمیمهایی است که در ساختار مدیریت شهری فعلی از سطوح مدیریتی باال تا مناطق، سازمانها و شرکتها گرفته میشــود و بخش عمدهای از این تصمیمگیریها مرتبط میشــود به مدیریت شــهری آتی و ایجاد تعهداتی برای مدیریت شــهری آینده. این موضوع باعث شــد در جلسه مشترکی که شورای چهارم با دوســتان شورای پنجم و با حضور شهردار تهران و معاون ایشــان داشت، این موضوع را مطرح کنیم و آقای قالیباف با صراحت اعالم کرد من دستور دادهام بهجز تصمیمگیریهایی که بــه وضعیت جاری و نگهداشت شهر مرتبط میشود و حقوق و مزایا که بههیچعنوان تعطیلپذیر نیست و باید تداوم پیدا کند -که ما هم معتقد به آن هســتیم- اساسا هیچگونه قــراردادی یا تصمیمی که به مدیریت آتی شــهر برمیگردد و مدیریت آتی میتواند در زمان خودش درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود نیاید. ما متأسفانه بعد از این جلســه باز هم شــاهد ارائه گزارشهای گستردهای از بدنه شهرداری تهران بودیم که بخشی از آنهــا به واگذاری برخی از امالک و اراضی مربوط میشــود که چندیــن مــورد از نمونههایش را در صحن علنی شــورا عرض کردم، یکی از این موارد که بسیار برجسته و بارز نیز هست، مجموعه پردیس متروی خیابان دردشت منطقه شرق تهران است؛ این مجموعه با مساحتی بالغ بر بیش از 150 هزار متر مربع عرصــه و بیش از حدود نیم میلیون متر مربع بارگذاری که از سوی شهرداری منطقه هشت روی آن انجام شــده، بههرحال میتوانست یکی از محلهای احصای درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران باشد که متأسفانه با وجود اینکه بنده، هم در نطق پیش از دســتور خودم بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات شورای شهر پنجم عرض کردم، هم در تذکرات پیدرپی، شاهد این بودیم که شهرداری تهران این مجموعه را به بانک شــهر واگذار کرد و بانک شــهر هم در روزنامه همشهری آگهی چاپ کــرده بود مبنی بر اینکه میخواهــد این زمین را واگــذار به غیرکند. البته دلیــل آن آگهی را هم ما متوجه نشــدیم. بعد هم فقط یک بار چاپ شد و آن هــم دو روز مهلت داده بودند. یا امالک و اراضی دیگری که گزارشهای آن به دست منتخبان پنجم رسیده اســت. برخی از ساختمانهای سازمانهای شهرداری مثل سازمان سرمایهگذاری شهر، سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و مانند اینها یا سهم شهرداری از پروژه هزار و یک شهر دارد به بانک شــهر فروخته میشود. بخشی از واگذاریها هم به اجارهدادنهای اماکن شهرداری تهران مانند مراکز بهارانبازمیگردد.

یکسری شــرکتها بهصورت گسترده در حال بستن قرارداد هستند؛ ازجمله قرارگاه امام رضا(ع) که بههرحال بعد از اینهمه پرسوجو متوجه نشدیم این شرکتها چه هویت و چه هیئت امنایی دارند و با چه سازمانها و نهادها و اشخاص حقیقیای مرتبط هســتند؟ گزارشهایی درباره واگــذاری بهصورت بهرهبرداری اردوگاه شهید میرحسینی که ظاهرا در حدود 40 یا 70 هکتار در منطقه 22 مساحت دارد، داده شده است یا تصمیمگیریهایی درباره دستور دادهشده به مناطق شــمالی که امالک بانک شهر را زودتــر پروانه بدهند و در 20 روز پروانه آن صادر شود و تصمیمهایی از این قبیل باعث شده ما نگران بشویم و مجموعه این تصمیمها باعث میشود برای مدیریت شهری آینده در اصل تعهداتی ایجاد شود

که خودش در اصل مســبب آن نبوده اســت یا در مناطق 22گانه، گزارشهایی جدی داریم که همه قراردادهای پیمانکاری به نگهداشــت و بحثهایی مربوط میشود که به سالها یا ماههای آینده که از همین حاال دارد بسته میشود. خب این انتقاد جدی ما بود، اما متأســفانه با وجود پیگیریها، هنوز یک پاسخ صریح و روشن از ایشان نشنیدهایم.

این انتقادها را آقای امانی با یک قانون کلی قانونی جلوه دادند با این توجیه که شهرداری اجازه دارد تا ســه هزار میلیارد دیگر امالکش را واگذار کند. نباید شــورا در تصویب این نوع طرحها یا لوایح کلی یا تبصرههای بودجه دقت بیشتریمیکرد؟ در قالــب تصویب بودجه، تبصرههایی بهصورت گنگ گنجانده شده که کمیســیون بودجه آنها را شفافسازی نکرد، البته گاهی تفسیر هم میکنند. به نظر میرسد االن خیلی واضح است، بعد از اینکه یک یا چند عضو شورا تذکر میدهند، شورا میتواند از شهرداری بخواهد که درباره این موضوع توضیح بدهد یا تصمیمها را ملغی کند. ما درباره شهروند یا بانک شهر مگر این کار را نکردیم؟ آمدند و تصمیمگیری کردند. درباره این امالک هم باید با اطالع و تصویب شورا باشد. این مدل گزارشهایی که به ما در فرایند تصویب بودجه میدادند، این نبود که ما میخواهیم فالن ملک یا فالن زمین را بفروشیم؛ مصداقی نبوده است. یکی از چالشهای اصلی طوالنیشدن دوره مدیریت شــهری موضوع اشرافپیداکردن بر همه اموری است که میتوانند به نفع مدیریت خودشان استفاده کنند که این یکی از اشکاالت اساسی است. اگر واقعا این نوع فعالیتهای شهرداری تهران هیچ شائبهای ندارد و نمیخواهند اتفاقات بدی بیفتد، چه اصراری برای واگذاریها به این شــکل وجود دارد؟ حاال که شــهرداری تهران بدهکار اســت، این هم روی آن؛ چه لزومی دارد که ما بابت تسویهحساب بدهی بانک شــهر در این مقطع گذار به واگذاری رو بیاوریم؟ شهرداری تهران اینهمه بدهکار شده، این چندهزار میلیارد هم روی آن، شهرداری آینده باالخره خودش تصمیم میگیــرد. ازاینرو به نظر میرسد تصمیمگیریهای شــتابزده نشاندهند وجود ابهاماتی در نحوه تصمیمگیری مدیران شهری است. به نظر من شهرداری تهران اگر واقعا بخواهد آنطوریکه خودش قول داده عمل کند، اساسا همه این تصمیمگیری را به شورای پنجم باید واگذار کند.

موضوع نگرانکننده دیگــر، واگذاری 40 درصد شهروند و 60 درصد شهر آفتاب است. مگر قرار نبود روند واگذاریها با اطالع شــورا باشد. بله، در مصوبه آمد که اگر قرار است این دو پروژه واگذار شوند، فراخوان داده شود، مزایده گذاشته شود و در این مزایده غیر از بانک شهر، سایر مجموعهها هم اگر خواستند مشارکت کنند. همچنین کمیتهای تشکیل شــود و تعدادی از اعضای شورا نیز در آن حضور داشته باشند. تا روند واگذاری این دو مجموعه به کارشناسی سپرده شود، نظرات کارشناسی احصا و در شورا مطرح شود یا در آن کمیتهای که منتخب شوراست، بعدا واگذاری انجام شود؛ اما درحالحاضر یک دفعه آقای شهردار اعالم کردند این دو مجموعه واگذار شــده، واگذاریای کــه منطبق بر مصوبات نبوده، ما به واگذاری شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب اعتراض جدی داریم، چراکه در مصوبه شورای شهر تهران قرار بوده با آن سازوکار کارشناسی و با حضور کمیته منتخب شورای شهر تهران در دوره چهارم این اتفاقات بیفتد و در ضمن بعد از اینکه بهاصطالح قیمت کارشناسی مشخص شد، به اعضای شورای چهارم اطالعرسانی شود.

جلسات آقای الویری با شهردار تهران هم بههمیندلیلبود؟ ما بعد از جلسه مشترک شورای چهارم و شورای پنجم با آقای قالیباف، پیشــنهاد کردیم در فرایند گذار از دوره فعلی به دوره جدید، تعامل جدی میان هیئترئیسه موقت شــورای پنجم که آقای الویری رئیس موقت آن اســت و مدیریت شهرداری تهران که آقای امانی را معرفی کردند و خود شهردار تهران وجود داشته باشــد که این تغییر و تحوالت انجام شود که بسترش فراهم شــد. در راستای این اصل تصمیمگیری آقای الویری جلسهای را با آقای قالیباف داشته و احتمال اینکه جلسات دیگری را هم ایشان یا سایر همکاران شورا با شهردار تهران داشته باشند، وجــود دارد، یکی از موضوعاتی که قرار شــد آقای الویری در آن جلسه مطرح کند، دغدغههای همکاران ما در شورای پنجم بود که حتما درباره این مجموعه تصمیمهایی که در فرایند گذار گرفته میشــود، با ایشان صحبت کنند و به ایشــان تذکر بدهند و از ایشان بخواهند جلوی این تصمیم گرفته شود

از لحاظ قانونی میشــود این تصمیمها را با استقرار نیرو پیگیری کرد؟

ما به شورای پنجم اعالم کردیم قطعا به همه تصمیمگیریها چه در سطح ستادی و چه در سطح مناطق و ســازمانها و شــرکتها در زمینه انعقاد قرارداد یــا واگذاری یا اجــاره امالک، حتی صدور برخی از پروانهها و پایان کارهایی که شائبه جدی دارد، بعد از رسمیشدن شورای پنجم بپردازند و با ایجاد کمیتهای تخصصی موردبهمورد آنها را بررسی خواهیم کرد و االن هم به مجموعه کســانی که در این فرایند ذینفع هستند، هشدار میدهیم که قطعا ما مبتنی بر قانون و مبتنی بر نظرخواهی از مراجع ذیصالح مانند قوه قضائیه و ســازمان بازرسی کل کشور ...و این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد و چنانچه تخلفاتی در این زمینه شده باشد، حتما این قراردادها تعدیل خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.