شعری از جنس حسرت و درد

Jameh Pouya - - فرهنگي‌ -

امیــر صــدری: داســتان ســرزمینهای اشــغالی قدس و فلسطین داستانی است به تلخی همه تلخیها، با غم همه غمهای عالم، داســتان رنج، اشک، خون، حسرت، ظلم و ستم، مظلومیت ومعصومیت. داستان فلســطین را نمیتوان با کلمات روایت کرد، هیچ کلمهای نمیتوانــد عظمت رنــج و درد و حســرت و غم مردمــان این ســرزمین را توصیف کند، فقط میتوان تالش کرد تا روایت کرد بخشی از این داستان به عظمت تاریخ را. نوشــته ناتالی هندال، نویسنده فلســطینی یک روایت شاعرانه و احساســی و عاشــقانه است از گوشــههایی از ظلمی که به یک ملت روا شــده اســت. از مردمی که از سرزمین اجدادی خود رانده شــدهاند، از کشاورزانی که حتی نمیتوانند بر سر زمینهای خود بروند، از عشــاقی که با دیوارها از هم جدا شدهاند، از شهادتهای هر روزه و از غم و اشک و رنج. این نوشته شعرگونه دو بار ترجمه شــده اســت، یک بار از عربی به انگلیسی و یک بار از انگلیسی به فارسی و طبیعی است که شعر و نوشته شاعرانه اصال قابل ترجمه نباشد و حتما در این روند واژگان و مصراعهایی دچار تغییر شدهاند که باید به این قلم بخشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.