حمل راحت آب

Jameh Pouya - - پرده‌آخ ‌ر فناوری -

زنان مناطق روستایی کشورهای فقیر و جهان سوم باید کیلومترها راه بروند تا بتوانند به جمعآوری آب بپردازند که یک امر بسیار خستهکننده و وقتگیر است. Waterwheel به معنی «چرخ آب» یک اختراع بسیار جالب است که یک روش بسیار راحتتر و عملیتر را پیشروی بانوان برای حمل آب ارائه کرده است. گنجایش ظرف این وسیله 45 لیتر است و یک طراحی ساده دارد که به کاربران امکان میدهد از طریق یک دسته به حمل آب بپردازند. حملکردن آب با این وسیله بسیار راحتتر و ظرف آن بسیار بادوام است و میتواند روی زمینهای ناهموار نیز دوام بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.