سیستمپناهگاه

Jameh Pouya - - پرده‌آخ ‌ر فناوری -

برخورداری از پناهگاههای مقرونبهصرفه یکی از دغدغههای اصلی مناطق فقیر جهان است. حاال یک مخترع توانسته با استفاده از یک ایده جالب با نام سیستم پناهگاه Hexayurt کاری کند تا مردم فقیر جهان بتوانند با استفاده از مصالح ساده پناهگاهی بسازند که بسیار ارزانتر از یک چادر است و میتوان آن را حمل کرد. همچنین سیستم پناهگاه Hexayurt یک سیستم متن باز است؛ بدین معنی که هرکسی میتواند با استفاده از مصالح به ساخت این پناهگاه بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.