یواسبی «اوتیجی» و 5 راه استفاده بهینه در اندروید

Jameh Pouya - - پرده‌آخر‌ ‌‌فناوری -

کفشهایهمیشگی

بهدلیــل شــیوع و رواج امــراض انتقالیافتــه از خاک و انگلها در سراســر جهان، پوشــیدن کفش برای بچهها امری واجب است؛ اما کودکان مناطق فقیر جهان بهدلیل نداشتن پول اکثرا یا کفش ندارند یا کفشهایی میپوشند که اندازه پایشــان نیســت؛ اما به لطــف اختراعی با نام ‪،The Shoe That Grows‬ کودکان میتوانند کفشهایی بپوشند که سایز آنها تغییرپذیر است و با بزرگشدن سایز پاهایشان دیگر نگران نداشتن کفش نباشند. این کفشها از مواد ساده درست شدهاند و اندازه آنها تا پنج سایز قابل تغییر است و این بدان معناست که کودکان میتوانند برای پنج سال متوالی از این کفشها استفاده کنند.

‪Salt Water Lamp‬

بهدلیل کمبود انرژی در بسیاری از مناطق فقیر دنیا، بسیاری از مردم هنگام تاریکشدن هوا دیگر کاری انجام نمیدهند. یک مهندس خالق توانســته یک المپ اختراع کند که دیگر برای روشنایی به باتری یا نفت سفید نیازی ندارد و کاربران میتوانند با استفاده از دو قاشــق چایخوری نمک، برای هشت ساعت روشنایی را تجربه کنند. این سوخت جدید که همهجا بهراحتی یافت میشود میتواند باعث نجات بسیاری افراد از تاریکی شود. اســتفاده از درایوهای یواسبی در بسیاری از کارهای روزمره، کار آســانی است؛ اما شــما نمیتواند از این یواسبیهــا روی تلفن همراه خــود به همان راحتی کامپیوتر اســتفاده کنید؛ مگر اینکه شما یک گوشی اندروید داشــته باشــید و بدانیــد یواسبی اوتیجی چیســت. یواسبی اوتیجی یک مشخصه استاندارد برای اتصالهای یواسبی اســت که به یک دســتگاه امــکان خواندن از یک اتصــال یواسبی بدون نیاز به یــک کامپیوتر را میدهد. این دســتگاه در اصل یک «میزبان یواسبی» ‪)USB Host(‬ است؛ یک قابلیت که هر دستگاهی آن را ندارد. در اینجا به تفصیل درباره قابلیتهای ایــن امکان صحبت میکنیم. برای مثال، اگــر بخواهید یواسبی درایو خود را به گوشــی خود متصل کنید، یا بخواهید دسته قدیمی ‪Xbox 360‬ را به تبلت اندروید خود متصل کنید، یواسبی اوتیجی میتواند برای شما این امکانات را فراهم کند. یواسبی اوتیجی یک دستگاه مختص اندروید نیست؛ اما بیشتر کاربران اندروید از آن استفاده میکنند. بنابراین ما روی استفادههای مختص گوشــیهای اندروید در رابطه با یواسبــی اوتیجی تمرکز خواهیم کرد. درحالحاضر برخــی از پرینترها نیز اســتفاده از این دســتگاه را پشتیبانی میکنند. قرار است مایکروسافت یواسبی اوتیجی را در ویندوز 10 گسترش دهد؛ اما هیچگونه نشانی از اینکه اپل بخواهد چنین امکانی را بر اساس استانداردها برای ارتباط با استوریجها فراهم کند، وجود ندارد و این یکی دیگر از دالیل اســتفاده از اندروید و انتخاب آن بهجای گوشیهای آیفون است.

چک و ارزیابی دستگاه

آسانترین و اطمینانبخشترین راه برای چککردن این مســئله، سرزدن به وبسایت ســازنده آن است؛ شما یک لوگو کوچک ‪USB OTG‬ مشاهده خواهید کرد یا اینکه میتوانید آن را در فهرســت مشخصات مشــاهده کنید. اگر نتوانســتید اطالعات الزم را در آنجا پیدا کنید، باید سراغ دستگاه خود رفته و ببینید دستگاهتان در ســایتهای gsmarena از این قابلیت پشتیبانی میکند یا خیر. در فهرست مشخصات، در جایی که USB نوشته شــده است، به سمت پایین اسکرول کرده و عبارت ‪»USB Host«‬ را پیدا کنید. در صورت پیداکردن این عبارت، میتوانید از یواسبی اوتیجی استفاده کنید. یک متد دیگر نیز دانلودکردن ‪USB OTG Checker‬ از پلیاستور است؛ این برنامه یک اپلیکیشن رایگان است که شما میتوانید با استفاده از آن، متوجه شوید آیا گوشی اندروید شما از یواسبی اوتیجی پشــتیبانی میکند یا خیر. متأسفانه تمام دســتگاههای اندروید از یواسبی اوتیجی پشتیبانی نمیکنند؛ چراکه این یک خصوصیت است که شرکت سازنده باید آن را فعال کند.

این تنظیمات روی کرنل گوشی هوشمند یا تبلت است؛ کرنل یک نرمافزار واسطه است که امکان برقراری ارتباط بین سختافزار و سیستم عامل و اپلیکیشنها را فراهم میکند. اگر دستگاه شما استفاده از یواسبی اوتیجی را پشتیبانی نمیکند، بهتر است استفادهکردن از یک کرنل اندروید کاستوم را که از یواسبی اوتیجی پشتیبانی میکند، در نظر داشته باشید.

آنچه شما برای استفاده از یواسبی اوتیجی الزم دارید

دستگاه اندروید شما دارای یک پورت میکرویواسبی استاندارداست.هرچندبیشتردستگاههاییواسبینیازمند یک پورت یواسبی با ســایز بزرگ و کامل هستند. شما چگونه میتوانید این مســئله را حل کنید؟ پاســخ شما استفاده از یک دانگلیواسبی به یواسبی است.

شما نیازمند استفاده از یک میکرویواسبی نر )male( و یک آداپتور یواسبی ماده با سایز کامل هستید. امیدوار هســتیم با حضور یواسبی تایپ C، دیگر این مشکالت را نداشــته باشــید؛ اما درحالحاضر، شما بسیاری از این آداپتورها را میتوانید در آمازون مشــاهده کنید که یکی از آنهــا به طور مثال، ‪Ugreen OTG Adapter‬ اســت. حاال شــما میتوانیــد از فلشدرایوهایی بــا پورتهای یواسبی و میکرویواسبی را استفاده کنید که یکی از آنها ‪Kingston Micro Duo‬ اســت که هزینه آن بسیار باال نیست و مانند یک درایویواسبی معمولی است. پس خرید آن یک خرید معقول به حساب میآید.

شما چه کارهایی میتوانید با یواسبی اوتیجی انجام دهید؟

زمانی که شــما بتوانید از یواسبی اوتیجی استفاده کنید، دنیای دیگری بهروی شــما گشوده خواهد شد. در واقع در شبکه اجتماعی ،Reddit یک جای مخصوص برای استفادههای مختلف یواسبی اوتیجی وجود دارد؛ اما ما در اینجا به برخی از متداولترین استفادههای آن خواهیم پرداخت.

فلشدرایو و اکسترنالهارددرایو را به یکدیگر متصل کنید

مشخصا، استفاده از هارد اکسترنال در باالی این فهرست قرار دارد. تنها کاری که الزم اســت بکنید، واردکردن آن اســت. اتصال درایوهای یواسبی بســیار آســان است؛ درحالیکه درایوهای اکسترنال ممکن است در برخی مواقع کار نکنند. هارددرایوهای حملشدنی که برق آنها از یک دستگاه دیگر همچون اندروید تأمین میشود، نیز ممکن اســت کار نکنند؛ اما درایوهای اکسترنال که دارای منبع انرژی مستقل هستند و به دستگاه دیگری متکی نیستند، بهخوبی کار میکنند.

شما باید این درایوها را در حالت FAT32 داشته باشید؛ چراکه NTFS در برخی مواقع کار نمیکند. به منظور اینکه بتوانید فلشدرایوهای خود را راحت وارد دستگاه کنید یا درآورید، بهتر اســت Stichmount را از پلیاستور دانلود کنید.

بازیکردن با دستههای بازیهای ویدئویی

دسته کنترل Xbox یکی از بهترین دستههایی است که بهطور شــگفتانگیزی با یواسبی اوتیجی همخوانی دارد و کار میکند. شایان ذکر است که شما به بازیهایی احتیاج خواهید داشت که بتوانید با دستههای کنترلی بازی کنید که یکی از آنهــا ‪Asphalt 8: Airborne‬ و دیگری ‪Modern Combat‬ اســت که اگرچــه یک بازی رایگان نیست؛ اما در صورت خرید آن، میتوانید از آن لذت ببرید. اگر شــما به عنوان یک کاربر اندرویدی، گوشــی اندروید خود را روت )root( کرده باشید، میتوانید دسته کنترلی پلیاستیشن سه را نیز به گوشی اندروید خود متصل کنید. یکی دیگر از ســناریوهای هیجانانگیزی که در وبسایت ردیت پیشنهاد شده است، متصلکردن یک دسته کنترلی PS2 و تبدیلکردن گوشــی یا تبلت اندروید خود به یک هاب )hub( است.

کنترلکردن دستگاه اندروید خود با استفاده از کیبورد و موس

ماهیت و متن باز اندروید این امکان را به کاربران میدهد تا هر کاری که دلشــان میخواهد، با آن انجام دهند. شما به عنوان یک کاربر اندروید، میتوانید از گوشــی یا تبلت خود به عنوان یک لپتاپ استفاده کرده و آن را با استفاده از یک کیبورد یا موس، کنترل کنید. جالب اســت بدانید گوشیهای اندروید با موسها و کیبوردهای وایرلس بهخوبی کار میکنند. پیشنهاد میکنیم یک کیبورد و موس وایرلس را که دارای یک ریسیور واحد هستند، بخرید؛ چراکه شما فقط یک اتصال یواسبی خواهید داشت.

اندروید و پرینتر

مانند کیبوردها، پرینترهایی کــه دارای یک یواسبی plug-and-play هســتند نیز بهخوبی با دســتگاههای اندروید کار میکنند. شما میتوانید بدون دراختیارداشتن یک اتصال وایرلس و بدون انتقال اطالعات خود از گوشی به کامپیوتر، به پرینتکردن بپردازید.

میتوانید دوربین DSLR خود را کنترل کنید

مطمئناعکاسانعاشقاینویژگیخواهندشد.میتوانید گوشی اندروید خود را با دوربین DSLR تنظیم و دوربین خود را کنترل کنید. تمام آنچه نیاز دارید، یک اپلیکیشن کنترلر DSLR و یک دوربین کنون اســت. این ویژگی با برخی از مدلهای دوربین نیکون و سونی نیز کار میکند؛ اما بهتر است از دوربین کنون استفاده کنید که بهطور رسمی میتواند از این ویژگی پشتیبانی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.