اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻋﺶ 16 ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن را رﺑﻮدﻧﺪ

JameJam - - Front Page -

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ داﻋﺶ در وﻻﯾﺖ ﻏﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 16 ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﺑﻮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻏﻠﻤﯿﻦ« ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.اﺷﺨﺎص رﺑﻮدهﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺪه در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻋﺶ رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ.

از ﺳــﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺮاد رﺑﻮدهﺷــﺪه واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﮔــﺮوه ﻃﺎﻟﺒــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ.»ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺛﺎﻗــﺐ« از ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﭘﻠﯿﺲ وﻻﯾﺖ ﻏــﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد رﺑﻮدهﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ داﻋــﺶ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن »اﺣﻤﺪﺷــﺎه« ﻣﻌــﺎون واﻟــﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه ﻃﺎﻟﺒــﺎن در اﯾــﻦ وﻻﯾﺖ اﺳــﺖ.ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ داﻋﺶ و ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒــﺎن در وﻻﯾﺖ ﻏﻮر ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. / ﺗﺴﻨﯿﻢ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.