راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ

JameJam - - ﺳﯿﺎﺳﻰ -

دﺑﯿﺮ ﺷــﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: آﻧﻬﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺧﻼص و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد، ﺧﺎﻃﺮهاي ﺧﻮب در ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻪﮔﺰارشادارهﮐﻞرواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن،آﯾﺖاﷲاﺣﻤﺪﺟﻨﺘﯽدﯾﺮوزدرﺳﺨﻨﺎنﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ اﺷﺎره ﮐــﺮد و اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪوﺑﺎﻧﯿﺰآﻧﻬﺎراآزارﻣﯽدﻫﺪ.دﺑﯿﺮﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن،ﺟﺮﯾﺎنﺗﮑﻔﯿﺮيوداﻋﺶراروﺑﻪاﻓﻮلداﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: آﻧﻬﺎ در ﻋﺮاق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﺑﻮد و در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و انﺷﺎءاﷲ ﺑﺰودي اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر از ﻟﻮث وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﺖاﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد: اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، داﻣﻨﻪ ﺷﺮارتﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.