رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎري اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎري اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ 4 ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ 6 اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋــﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس، درﺑﺎره رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒــﺎري اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳــﻨﺠﯽ اﯾــﺮان در دﻧﯿﺎ 6 اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﻮده و درﻏﯿﺮ اﯾــﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر 4 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ 8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺎ اﮔﺰﯾﻢﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮔﻔﺖ: 12 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت، ﻣﻠﯽ، ﻣﻠﺖ و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﺷــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﺷــﻮراي اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐــﺰي را ﻃﯽ ﮐﻨﻨــﺪ. ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه، در ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري وﺟﻮد دارد و ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬــﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان اداﻣﻪ داد: دو ﭘــﺮوژه در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎي داراي ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑــﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻃﺮح ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﻫــﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را وارد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪه ﺑﺎ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﻦ 3 ﺗﺎ 4 درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.