اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﭘﺮاﯾﺪ را از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﮐﺮد

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

ﻧﯿﺮهﭘﯿﺮوزﺑﺨﺖ،رﺋﯿﺲﺳــﺎزﻣﺎنﻣﻠﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارداﯾﺮانﺑﯿﺎنﮐﺮد:ﮔﺮوهﺧﻮدروﺳﺎزيﺳﺎﯾﭙﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروي ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 25 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮوج آن را از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ./ اﯾﺮﻧﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.