رﯾﺸﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ

JameJam - - ﺗﭙﺶ روز -

ﺑﺮﺧــﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﺗﻼن ﺳــﺮﯾﺎﻟﯽ از ﮐﺸــﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧــﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟــﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن زﻧﺠﯿﺮهاي از ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳــﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان، آﺳــﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺟﺒﺮان اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ رﯾﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ دارد. ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺸﻬﻮر »ﮐــﻮدكآزاري« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣــﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﺮم در آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آزار ﺟﻨﺴــﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آﺳــﯿﺐ، ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن، ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را در ﮐﻮدك آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، دﯾﮕﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﻧﺪارد، از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻣﺠﺮم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ اﺳﺖ. او در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﻫﻤﻪﺷﺎن را ﮐﺸﺖ.

وﻗﺘﯽ در دادﮔﺎه اﻧﮕﯿﺰهاش را ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ، ﮔﻔﺖ در 9 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﻤــﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎم اﻓﺘــﺎد. او اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮي از ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز را داﺷــﺖ، اﻣﺎ ﭼﻮن او ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻮد، ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ. ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ﺑﺪون ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داد و ﮐﺸــﺖ. او از ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﻪاش را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺠﯿﺮهاي ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰﻫﺎﯾﺸﺎن در داﯾﺮه ﺗﻨﻔﺮ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﺷﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎي ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب، ﭼﻨﺪ راهﺣﻞ وﺟﻮد دارد. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ده ﺳــﺎل اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر در اﻓﺮاد ﺑﺰه دﯾﺪه، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺰه دﯾﺪه آﻣﺪه اﺳــﺖ: »ﺷــﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم در او و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد آزارﮔﺮ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.«

اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و در ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎﯾﺸــﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ در ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺴــﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم دادن ﺟﺮم ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت روانﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺲ ﮔﻨﺎه و درد دروﻧﯽﺷﺎن، درﻣﺎن ﺷﻮد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

دوﻣﯿﻦ راهﺣﻞ ﻫﻢ اﺳــﺘﻔﺎده اﺻﻮﻟﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﺖ. ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺸــﻮﻧﺖ در رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ اﻋﺪام در ﻣﻸﻋﺎم ﯾﺎ ﺷﻼق زدن از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.