ﻗﺎﺗﻞﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪ

JameJam - - ﺗﭙﺶ روز -

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺠﻪ،

ﺳﺎل 61 در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪ. او ﻣﺎدرش را در ﭼﻬﺎر ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن از دﺳﺖ داد. ﻧﺎﻣﺎدرياش ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻫﯿﭻ آزار و اذﯾﺘﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد. ﺑﯿﺠﻪ در 11 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﺶ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺧﻮد راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﺗﻮنآﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮره آﺟﺮﭘﺰي ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﮑﻪﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﻣﯽﺧﻮاﻧــﺪوآنزﻣﺎنﻣﺘﻮﺟﻪﺷــﺪدﻧﯿﺎيدﯾﮕﺮى ﻫﻢﻏﯿــﺮازدﻧﯿﺎيﻣﺮدماﻃﺮاﻓﺶوﺟﻮددارد.درﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺿﺮب و ﺷــﺘﻢ ﯾﮑﯽ از آﺷــﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ روز آرزوي ﻣﺮگ داﺷﺖ. در 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪاش ﺷﺪ، اﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ در دروﻧﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﯿﺠﻪ، اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺘﻞﻫﺎ را ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و راﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺸــﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد. او اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﻠﺶ را ﺳــﺎل 81 ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز و ﮐﺸــﺘﻦ ﭘﺴــﺮ ﻫﺸﺖﺳــﺎﻟﻪاى آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﺷــﺪن ﺟﻨﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮد و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد. او 17 ﮐﻮدك را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﯿﺠﻪ 15 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل 83 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ. ﺑﯿﺠﻪ 26 اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 83 ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق در ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.