ﻗﺎﺗﻞﺑﺰرﮔﺮاه

JameJam - - ﺗﭙﺶ روز -

اﻣﯿﺪ ﺑﺮك، ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ

ﺑﺰرﮔﺮاه، ﺳــﺎل 1365 در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿــﺮ ﺑــﺎ دو ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿــﺎ آﻣﺪ. ﭘﺪرش ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳــﺎده و ﻣﺎدرش ﺑﻬﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺑﻮد. او در 13 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺮكﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﮔﺬراﻧﺪ. ﭘﺮك در 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزي و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷــﺪ. ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺎﺣﺮه آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ازدواج ﮐﺮد. او زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج دو زن را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻟﻨﮕﺮود و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮج آﻣﺪ و ﻗﺘﻞﻫﺎي ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ داد. ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮي اﻣﯿﺪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 78، او ﺑﻪ ده ﻗﺘﻞ اﻋﺘﺮاف و ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.

اﻣﯿﺪ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰهاش از ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ: ﯾﮏ ﺑﺎر زﻧﯽ را ﺳــﻮار ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﮐﺮدم و از ﺟﺎده ﻓﺮﻋﯽ رﻓﺘﻢ. او ﺷﺮوع ﺑﻪ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺑﻪ دردﺳــﺮ اﻧﺪاﺧﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم از زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ. زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺳــﻮار و ﭘﺲ از ﮐﺸــﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ، آﻧﻬﺎ را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ، ﺟﺴــﺪﻫﺎ را ﻣﯿﺎن ﭘﺎرﭼﻪاي ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادم ﮐﻪ زود ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺴﺪﺷﺎن دﻓﻦ ﺷﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.