ﻗﺎﺗﻞﻋﻨﮑﺒﻮﺗﻰ

JameJam - - ﺗﭙﺶ روز -

ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺳــﺎل 1341 در ﻣﺸــﻬﺪ در ﺧﺎﻧﻮادهاي ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺸــﺪت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪ. ﭼﻮن در ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگ ﺷــﺪه ﺑﻮد در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽاش و ﺗﺎ زﻣﺎن ازدواج ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻤــﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و در ﻧﻈــﺮش ﮐﺎري ﺣﺮام ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺳــﺮﺑﺎزي، ﺑﺮادر و ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ زن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ. ﺣﻨﺎﯾﯽ از ﻫﻔﺖ ﻣﺮداد ﺳــﺎل 79 ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮي، آﻧﻬﺎ را در ﺗﺮك ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﮕﻮنﺑﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎل آﻧﻬﺎ را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد. ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﮔﻔﺖ: اﺻﻼ از ﮐﺎرم ﭘﺸــﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴــﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﺧﺪا ﻫﻢ از ﻣﻦ راﺿﯽ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﭘﺎك ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪم، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ. ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﺎﯾﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞ 16 زن، ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.