ﺑﻪ ﯾﺎد اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر

JameJam - - ﺟﻬﺎن - دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽﮐﺎﻇﻤﯽدﯾﻨﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

اﻣﺎمﻣﻮﺳــﯽﺻﺪر41ﺧﺮداد7031ﺷﻤﺴــﯽدرﻗﻢدﯾﺪهﺑﻪﺟﻬﺎنﮔﺸﻮد.ويﭘﺲ از ﺳــﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ، رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن، در ﺳﺎل 1338 ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎر ﻫﺠﺮت را از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ زﺧﻢﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن آن دﯾﺎر. اﻗﺪاﻣﺎت وﺳــﯿﻊ و ﺳــﺎزﻧﺪه اﻣﺎم ﺻﺪر در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷــﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻟﺒﻨﺎن ﺷﻮد. او ﺑﺮاي ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺤﺮوم ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن درﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻃﺎﯾﻔﻪاي و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوزات اﺳــﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ، ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دﺳــﺖ زد ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ در آﮔﻮﺳﺖ 1978 ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ، دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻟﯿﺒﯽ رﺑﻮده ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮي ﻗﻄﻌﯽ از اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در دﺳــﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺻﺪر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

-1 ﺳــﻌﻪ ﺻﺪر و اﺧﻼق ﺣﺴــﻨﻪ: اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻣﺎم ﺻﺪر، ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن و ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻤﺎم ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ، ﻣﺪارا و ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎي ﺑﺎﻻي اﯾﺸــﺎن ﻣﻌﺘﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺮه ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه، ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﻟﺒﻨﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﯿﻢ 75 ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﻣﺮدم ﺑﻌﻠﺒﮏ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺎم ﺻﺪر در ﺳــﺎل 1974 و ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺷــﻬﺮ ﺻﻮر، ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد.

-2 ﺗﺤﺮك و ﺟﺪﯾﺖ در اﻣﻮر: اﻣﺎم ﺻﺪر در دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد، از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸــﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ. او ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼي ﺷــﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﭘﯿﮕﯿــﺮي و راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮاي ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﺷــﯿﻌﯿﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ »اﻟﺒﺮ و اﻻﺣﺴــﺎن«، ﺑﻪ ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. او ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن، ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ )اﻓﻮاج ﻣﻘﺎوﻣﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﻪ( را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﺮد و ﺳﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ داد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ، ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰباﷲ را ﺷﺎﮔﺮد و ﭘﯿﺮو اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮﺳﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

-3 اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﺳــﺎس ﮔﻔﺖوﮔﻮي ادﯾﺎن: اﻣﺎم ﺻﺪر اﻋﺘﻘﺎد دارد ادﯾﺎن در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴــﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ادﯾﺎن. وي درﺻﺪد ﺑﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. او ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﯾﺮﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ، ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ از دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم در اذﻫﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﺳــﯿﺮه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮرج ﺟﺮداق، ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ: ...» اﻣﺎم ﻣﻮﺳــﯽ ﺻﺪر ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرﮔﻮار از ﻋﺎﻟﻤﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ، اﺧﻼﻗﯽ واﻻ و دﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن دارد. دﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ روي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.«

-4 ﺟﺪﯾﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ: اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر، اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﺷــﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ«. وي اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻗﺪس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﺳــﺖ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ واﻗﻌﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﻣﺒﺎرزه آزاد ﺷــﻮد. اﯾﺸﺎن ﺳﺎل ،1356 ﻃﺮح ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻮﻃﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن را اﻓﺸﺎ و از ﺗﺤﻘﻖ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

-5 ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان: راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن و اﻻزﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﻗﺮار دادن ﺷــﺎه ﺟﻬﺖ آزادي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺳﺎل و1342 ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎم ﺻﺪر ﺑﻪ ﺑﺴــﯿﺎري از ﻣﺒﺎرزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴــﺘﻘﺮ در دﻣﺸــﻖ و ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻮﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد. اﯾﺸﺎن در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 1357 ﻟﻮﺳﯿﻦ ژرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ در ﺑﯿﺮوت را ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻓﺮﺳــﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ. وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺪاي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان« در ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ...» ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﻔﺎوت دارد، زﯾﺮا ﭼﺸــﻢاﻧﺪازي ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاروي ﺗﻤﺪن ﺑﺸــﺮي ﻗﺮار داده اﺳﺖ... اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.«

-6 درك ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده: اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر از ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ، رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸــﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻨﯿﻦ ﻫﯿﮑﻞ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺷﻬﯿﺮ ﻣﺼﺮي ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻧﺸﺴــﺖ »ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ« در ﻗﺎره ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺪر داﺷﺘﻨﺪ، از وﺳﻌﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳــﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر وﺟﻮد دارد. دوﻟﺘﻤﺮدان و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮي وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪي دارﻧﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.