زوال داﻋﺶ

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﮐﻪ داﻋﺶ از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه و ﮐﻢﮐﻢ در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺶ در داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﻓﺸــﺎرﻫﺎي ﮔﺴــﺘﺮدهاي ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن در ﺣﺎل اﻋﻤﺎل اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﯾﻦ دوره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ و ﺑﺎزﯾﮕﺮي ﺳﯿﺎﺳــﯽ در ﻏﺮب آﺳــﯿﺎ، داﻋﺶ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ زوال و ﺷﮑﺴــﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از داﻋﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﺷﯿﻪاي و اﯾﺬاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﻢ و اﻟﮕﻮي اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻧﯿﺴــﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﻣﯽ داﻋﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﻨﺪه، داﻋﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷــﺒﯿﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳــﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﺷﮑﻨﻨﺪه دارﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو داﻋﺶ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽرود، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدي از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﺻﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮي در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن داﻋﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد، ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎي داﻋﺶ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﮐﺮدﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﺳــﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻗــﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻸﻫــﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺪودي را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻋﺪهاي از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎزي و آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷــﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﮔﺮگ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺪهاي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي داﻋﺶ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان و ﻋﺪم اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه دارﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎل و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﺷــﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻀﺎي داﻋــﺶ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻋﺮاق و ﺳــﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ اﻧﺼﺎر ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘــﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺎﺧﻪ ﻣﺼﺮي داﻋﺶ از ﺳــﺎل 2014 ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدي را اﻧﺠﺎم داده، وﻟﯽ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي داﻋﺶ در ﯾﻤﻦ ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و درﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺶ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ، اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ داﻋﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺷــﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺮﮐﺎت از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷــﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت داﻋﺶ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳــﻮﻣﺎﻟﯽ، ارﯾﺘﺮه، ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ داراي ﺧﻸ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪي اﺳــﺖ، ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮوه اﻟﺸــﺒﺎب، ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي داﻋﺶ ﺑﺴﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ، داﻋﺶ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻧﻔﻮذ داﻋﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ ﺑﺮﮐﻮﺣﺮام داﺷــﺘﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــﻮد و در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل داﻋﺶ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴــﺖ در ﺳــﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق اﻣﮑﺎن ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎن، ﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و روﻧﺪ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺷــﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه و آرزوي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.