ﭘﺎﺗﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺰدوران ﺳﻌﻮدي

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

ارﺗﺶ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ، ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺰدوران ﺳــﻌﻮدي در اﺳــﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺄرب و اﻟﺠﻮف را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و 15 ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺳــﺒﺄ ﮔﺰارش داد، ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎي ﺳﻌﻮدي در اداﻣﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻤﻦ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺒﻪ و ﻏﻤﺮ را در ﺻﻌﺪه ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﺮﯾﺘﮑﺴــﻞ رﯾﻼﻧﻮ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﻮﻧﯿﺴــﻒ در ﯾﻤﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷــﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ راﺷــﺎ ﺗﻮدي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد: از آﻏﺎز درﮔﯿﺮي در ﯾﻤﻦ 1721 ﮐﻮدك ﮐﺸــﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ. 3000 ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﺸﺪت زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﻼﻧﻮ، ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮔﯿﺮيﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻤﻦ، 38 ﮐﻮدك ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.