ورود 2 ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ATR ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

اﺻﻐﺮ ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن، ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ راه در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﯿﻼدي )اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر( دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ATR ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاناﯾﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد./ ﻓﺎرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.