ﺗﻮﺗﺎل: ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ، در ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

JameJam - - صفحه اول -

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺑﺎر رﺋﯿﺲ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮي درﺑﺎره ﻗﺮارداد ﺑــﺎ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ، اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺳــﺨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﮕﯿﺮد، درﺑﺎره ﻗﺮارداد ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﻓﺎرس، ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴــﻮي ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري از اﯾﻦ ﻧﻮع از زﻣﺎن ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﭘــﺲ از آن ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳــﺖ،اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه از ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﻗﺮارداد ﻫﺴــﺘﻪاي ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد، از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ. ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﭘﻮﯾﺎﻧﻪ، رﺋﯿﺲ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽانان ﮔﻔﺘﻪ اﺳــﺖ، اﮔﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮارداد ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ( را ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿــﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ رژﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﻗــﺮارداد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺠﺒﻮرﯾــﻢ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻮﺿﻊ ﺳــﺨﺘﯽ را ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره اﯾﺮان اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد. او ﺗﻬــﺮان را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ اﺟــﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺘﻬﻢ و اﻋﻼم ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺮزخ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣﺎ ﺧﻄﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺮاﻣﭗ زﻧﺠﯿﺮهاي از اﺗﻔﺎﻗﺎت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اداﻣﻪدار ﺷﺪه اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.