ﺗﺮزا ﻣﯽ: روﺳﯿﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ زده اﺳﺖ

JameJam - - صفحه اول -

ﺗﺮزاﻣﯽ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮاﻧﮕﻠﯿﺲدرﺳﺨﻨﺎﻧﯽﺑﺎاﺷﺎرهﺑﻪاﻟﺤﺎقﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك روﺳــﯿﻪ ﮔﻔﺖ: رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺮوي ﮐﺸﻮري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم روﺳﯿﻪﻧﻈﻢﺟﻬﺎﻧﯽراﺑﺮﻫﻢزدهاﺳﺖ.ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮاﻧﮕﻠﯿﺲﮐﻪدرﺿﯿﺎﻓﺖﻟﺮدﻣﯿﺮﻟﻨﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸــﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در اروﭘﺎ ﺑﻪزور از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و در ﮐﺎرزارﻫﺎي ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼلدﺳﺖداﺷﺘﻪاﺳﺖ.اﯾﻦاﻗﺪاﻣﺎتﺷﺎﻣﻞدﺧﺎﻟﺖدراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﺣﻤﻠﻪﺳﺎﯾﺒﺮيﺑﻪ وزارت دﻓﺎع داﻧﻤﺎرك و ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ. وي ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺳﺎده ﺑﺮاي روﺳﯿﻪدارم؛ﻣﺎازاﻗﺪاﻣﺎتﺷﻤﺎآﮔﺎﻫﯿﻢ،اﻣﺎﭘﯿﺮوزﻧﺨﻮاﻫﯿﺪﺷﺪ./ اﯾﺮﻧﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.