اﻧﺘﻘﺎدازﻓﺮوشﺳﻼحآﻟﻤﺎنﺑﻪﻋﺮﺑﺴﺘﺎنوﻣﺼﺮ

JameJam - - صفحه اول -

دوﻟــﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اداﻣﻪ ﺻﺪور ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ ارزش ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪه و اﺳــﺘﻔﺎن ﻻﯾﺒﯿﺶ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖازﺣﺰبﭼﭗدرﻣﺠﻠﺲ)ﺑﻮدﺳــﺘﺎگ(،اﯾﻦاﻗﺪامراﺷــﺮمآورداﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪروزﻧﺎﻣﻪ»زدوﯾﭽﻪزاﯾﺘﻮﻧﮓ«،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻋﻼموزارتاﻣﻮراﻗﺘﺼﺎديآﻟﻤﺎن،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﻣﺴﺎل ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات 450 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو 526) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ. آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل 2016 ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع 530 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺳﻼح ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد./ اﯾﺮﻧﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.