رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب: ﻫﻤﺪردىﻫﺎ در ﻋﻤﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ

JameJam - - ﺳﯿﺎﺳﻰ -

ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاى، رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﻰ دﯾﺸــﺐ در ﺟﻠﺴﻪاى ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳــﺎى ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻰ ﭼﻨﺪ ازﻣﺴــﺌﻮﻻنﮐﺸﻮرﺑﺎاﺑﺮازﺗﺄﺳﻒﻋﻤﯿﻖاز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴــﺌﻮﻻن در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده و ﻫﻤــﺪردى ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧﺪ: اﯾﻦ ﻫﻤﺪردىﻫﺎﺑﺎﯾﺪدرﻋﺮﺻﻪﻋﻤﻞوﮐﻤﮏﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻮت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت و رﻧﺞ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮ ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى، ﺣﻀــﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ داﻏﺪار ﺷﺪن ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم دﻻور و ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن دﻟﯿﺮ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﻰاﻓﺰودﻧﺪ:ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰان، ﺗﻠﺦ و ﺳــﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﮑﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ ﺧــﻮد را ﺑﺮ دلﻫــﺎى ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى داﻏﺪار ﻧﺎزل، و ﭼﺸــﻤﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.

اﯾﺸــﺎن، ﺟﺎرىﺷــﺪن ﺧﻮن ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﯿﺎرى در رگﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ را از ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ: اﯾﻦﺣﻮادثﻫﻤﻪراﺑﻪﺣﻀﻮردرﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﻫﻤﯿﺎرى وارد ﻣﻰﮐﻨــﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادرى، ﺑﺮﮐﺎت اﻟﻬﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣــﺎلﻣﺮدمدﻻورﺳــﺮزﻣﯿﻦﭘﻬﻠﻮانﭘﺮور ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﻮد.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاى، ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ اﺧﯿﺮ را آزﻣﺎﯾﺸﻰ اﻟﻬﻰ و ﻣﯿﺪاﻧﻰ ﺑﺮاى اداى وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ: در اﯾﻦدوروزﻣﺴﺌﻮﻻنازﺟﻤﻠﻪرﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺼﯿﺒﺖزده ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤــﺪردى ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﺪردىﻫﺎ در ﻋﺮﺻــﻪ ﻋﻤﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻮت اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻣﺸــﮑﻼت و درد و رﻧﺞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاى ﺳــﺮد و در ﭘﯿﺶﺑﻮدن ﻓﺼﻞ دﺷﻮار ﺳﺮﻣﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ.

در اﯾــﻦ ﺟﻠﺴــﻪ، آﻗــﺎى روﺣﺎﻧــﻰ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر ﻧﯿــﺰ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﻤــﻪ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و رﺳــﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣــﺎل ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ، ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳــﺖ و از ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ.

اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺒــﺢ دﯾﺮوز ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﯽ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷــﺪ.ﺑﻪﮔﺰارشﭘﺎﯾﮕﺎهاﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽدﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫﺒﺮي، ﺣﺠﺖاﻻﺳــﻼم واﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺰي )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در ﻫﻼلاﺣﻤﺮ( و ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﻋﺮاﻗﯽ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه( در ﻫﯿﺎت اﻋﺰاﻣﯽ از ﺟﺎﻧــﺐ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺣﻀــﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀــﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﮔﺰارﺷــﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺴــﺎﺋﻞ و ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣــﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬــﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷــﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﻪ اﺳــﺘﺤﻀﺎر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.