ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ

JameJam - - اﻗﺘﺼﺎد -

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺰارشدﻫﻨﺪه، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ 15 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳــﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳــﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻣﺒﺎدي رﺳــﻤﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق، ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﻟﻪﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.

اﮐﻨﻮن اﻓﺮادي ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳــﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دردﺳﺮ واردﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻻ را از ﻣﺮزﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ وارد و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻔﻮذ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

آﻧﻬــﺎ داراي ﻧﻔﻮذ دو ﻣﻌﻀــﻞ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳــﺖ و دﯾﮕﺮي واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻟﻮﮐﺲ ﮐﻪ ارزﺑﺮي زﯾــﺎدي دارد. ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﺑﯿﮑﺎري، ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫــﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد.

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷــﻮد ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷــﺪه و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ از ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮد، دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮدﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮاد داﻧﻪدرﺷــﺖ ﮐﺎري ﻧﺪارﻧﺪ. اﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﻨﺘﺮل واردات اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻮري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﻟﻪﺑﺮان ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدي رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﺒﻌﺎت آن را ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮري واردات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.