ﭘﺪرﺳﺎﻻر/ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ

JameJam - - رﺳﺎﻧﻪ -

اﺳــﺪاﷲ ﺧــﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿــﺮ ﻣﻮﻟﻮد، ﺧﻮاﻫﺮزﻧــﺶ، ﻗﺰاق ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهدوﺳــﺖ اﺳﺖ، ﺑﺸﺪت. ﮐﻬﻨﻪﺳــﻮار روزﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤــﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را، ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل. اراده ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺴــﺮاﻧﺶ را زﯾﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳــﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﺮﺷــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ. ﻋﺮوس ﮐﻮﭼﮑﺶ، آذر، اﻣﺎ ﺳﺎز دﯾﮕﺮي را ﮐﻮك ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺳــﺘﻘﻼل، ﺳــﺎزي ﻧﺎﮐﻮك. او ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون اﺳﺪاﷲ ﺧﺎن ﮐــﻪ ﻗﻀﺎ را ﺑﺒﯿﻦ، ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ. ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮ و ﺑــﺮادرزاده، ﺟﺪال ﭘﯿﺮ ﻣﻮي ﺳﻔﯿﺪﮐﺮده ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه، ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻮر ﭼﺸﻤﯽاش؛ ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻼم، ﺻﻒآراﯾﯽ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ. دوﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪهاي ﻧﺪارد. ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده اﺳــﺪاﷲ ﺧﺎن از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ، آذر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮف دل دﯾﮕــﺮ ﻋﺮوسﻫﺎ و داﻣﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ را زده اﺳــﺖ ﺑﺪون ﭘﺮده. ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ آﺗﺶ ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﯽروﻧــﺪ؛ ﺟﻤﺎل، ﻧﺎﺻــﺮ... ﻫﻤﻪ. اﺳــﺪاﷲ ﺧﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻧﺲ و ﻫﻤﺪم دﯾﺮﯾﻨﻪاش، ﻣﻠﻮك. ﭘﯿﺮﻣﺮد از ﻓﺮاق ﭘﺎرهﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺳــﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎي ﻣﺮگ ﻣﯽرود. ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ وﺟــﺪان درد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺧﺠﻮل و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه رﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري. ﭘﺎﯾﺎنداﺳﺘﺎناﻣﺎﺑﺮگﺑﺮﻧﺪه»ﭘﺪرﺳﺎﻻر« ﻣﯽﺷــﻮد؛ ﻓﺎرغ از ﮐﻠﯿﺸــﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات. اﺳــﺪاﷲ ﺧﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ دوره و زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺷــﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در اﻧﺪازد. ﺧﺎﻧﻮاده دوﺑﺎره ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.