ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻦ/؛ ﻣﯽﮔﺬرم...

JameJam - - رﺳﺎﻧﻪ -

ﺣﺎج آﻗﺎ ﺷــﻬﯿﺪي )ﺑﺎ ﺑﺎزي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﺮﻫﺎد آﯾﯿﺶ( روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺮﺷــﻤﺎري دارد. ﭘﺴﺮﺑﺰرﮔﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢ وﻃﻦ ﮐﺮده و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﺖ درﻧﯿﺎﻣﺪه، ﺳﻮداي ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزي روي آورده اﺳــﺖ. دﺳﯿﺴﻪﻫﺎي آﻗﺎ داوود و ﻣﺮادي اﻣﺎ ﮔﺮه در ﮐﺎر او ﻣﯽاﻧﺪازد؛ ﮔﺮه در ﮔﺮه، ﮐﻮر و ﺳــﯿﻞ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺟﻠﻮي ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺷــﻬﯿﺪي ﺻﻒ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮد اﻣﺎ از در ﻣﻮﻋﻈﻪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﺎب ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪد؛ در ﻋﻮض، ﺗﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﻣﺎدياش در زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ در وﻫﻠﻪ اول، ﺑﺨﺸﯽ از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ اﻟﻨﺎس را درﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﺮﺗﺒــﻪ دوم، ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪش را از ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ، ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. او »ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻦ« ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺎج آﻗﺎ ﺷﻬﯿﺪي، روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ و رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﯾﺜﺎر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.