ﺑﻦﺳﻠﻤﺎن،ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽﺑﺮايﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ

JameJam - - ﺟﻬﺎن - ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎمﺟﻢ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭘﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﭘﺮﺗﻨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳــﺘﻌﻔﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮدﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮي ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ رﯾﺎض و دﺳــﺘﮕﯿﺮي ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺒﺮي ﻗﺮار داد.

ﺳــﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮي در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه آن ﻫﻢ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮي ﻟﺒﻨﺎنﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮيﮐﺮد.

اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺣﺮﯾﺮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن و اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدي و ﻏﯿﺮدﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ.

ﻣﯿﺸﻞ ﻋﻮن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻟﺒﻨﺎن اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﺮﯾﺮي اﻇﻬﺎرﺷــﮕﻔﺘﯽﮐﺮد.ﻣﯿﺸــﻞﻋﻮنرﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﻟﺒﻨﺎنﺻﺮاﺣﺘﺎﮔﻔﺖﺣﺮﯾﺮيﺗﻮﺳــﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه و در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.

دﺳــﺘﮕﯿﺮي11ﻧﻔﺮازﺷﺎﻫﺰادﮔﺎنوﭼﻨﺪﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮﻧﻔﻮذﻋﺮﺑﺴﺘﺎندراﯾﻦﮐﺸﻮراز دﯾﮕﺮروﯾﺪادﻫﺎيﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهدرﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻮد.

رﯾﺎض اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳــﯽ، ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺴــﺘﺮده از واﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺒﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ داﺷﺖ.

اﺳﺘﻌﻔﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺣﺮﯾﺮي از ﺳﻮي ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺒﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮرﯾﺎضدراﻣﻮرداﺧﻠﯽﻟﺒﻨﺎنﺗﻌﺒﯿﺮ ودﺳــﺘﮕﯿﺮيﺷــﺎﻫﺰادﮔﺎنﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓﻗﺪرتدراﯾﻦﮐﺸــﻮرﻗﻠﻤﺪادﺷــﺪ.ﺑﺮﺧﯽﻧﯿﺰاﯾﻦروﯾﺪادﻫﺎراﻧﺎﺷــﯽازاﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺳﻠﻤﺎنﺗﻮﺻﯿﻒﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺲ از روي ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﻠﮏ ﺳــﻠﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت رادﯾﮑﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﯾﺎض ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.

ﭘﺲازﺑﻪﻗﺪرترﺳــﯿﺪنﻣﻠﮏﺳــﻠﻤﺎندررﯾﺎض،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺳﻠﻤﺎنﺑﻪﻋﻨﻮانوزﯾﺮ دﻓﺎع ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن، اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر را وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﻤﻦ ﮐﺮد. وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮد ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮي در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳــﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﻈــﻮر وي از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف، اراﺋﻪ ﭼﻬﺮهاي ﻓﻌﺎل، ﻣﺤﺒﻮب و ﺻﺎﺣﺐ اﺑﺘﮑﺎر از ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺑﻮد.

اﻋﻼم ﺑﺮﺧﯽ آزاديﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ و اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻮاره ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﻌﺪاﻟﺤﺮﯾﺮي31آﺑﺎن)4ﻧﻮاﻣﺒﺮ(درﺳﻔﺮﺑﻪﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮديدراﻗﺪاﻣﯽﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎاﻋﻼماﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽازﺳﻤﺖﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮيﻟﺒﻨﺎنﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮيﮐﺮدو41آﺑﺎن)5ﻧﻮاﻣﺒﺮ(ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد، ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آلﺳﻌﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻧﺪ.

دﺳﺘﮕﯿﺮﺷــﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪﺗــﺎ از اﻓــﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧــﻊ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳــﺎﻧﻪاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳــﻌﻮدي ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺳــﻌﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮي، اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي وي، آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت رﯾﺎض ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺳــﺮراه ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪنﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺳﻠﻤﺎندرﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮديﯾﮑﯽﭘﺲازدﯾﮕﺮيﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ رﯾﺎض در ﻣﺎهﻫﺎي ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﺎ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳــﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺎض ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدياﺳﺖ،ﺑﻠﮑﻪﯾﮑﯽازاﻫﺪافﻋﻤﺪهآنﺑﻪﺣﺪاﻗﻞرﺳﺎﻧﺪنﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎيﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.