درﮔﯿﺮي ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻤﮏﻫﺎي رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

ﺗﺮورﯾﺴــﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻨﯿﻄﺮه ﺳــﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻤﮏﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ از رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻮﻃﻦ روز ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻧﻮﺷﺖ: ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ارﺗﺶ آزاد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻤﮏﻫﺎي رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻗﻨﯿﻄﺮه ﺑﺸﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش، ارﺗﺶ آزاد و دﯾﮕﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻮدرو از ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﺪرﻋﯿﺎت« وارد ﺟﻨﻮب اﺳــﺘﺎن ﻗﻨﯿﻄﺮه ﺷــﺪ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ آن را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﻨﺪ.

درﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴــﺖﻫﺎ ﻃﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آن، ﻣﺴــﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دو روﺳــﺘﺎي اﻟﺮﻓﯿﺪه و اﻟﻤﻌﻠﻘﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻗﻨﯿﻄﺮه را ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺬرﮔﺎه اﻟﺪرﻋﯿﺎت در ﺟﻮﻻن اﺷﻐﺎﻟﯽ در005 ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي اﻟﺮﻓﯿﺪه ﻗﺮار دارد. اﻟﻮﻃﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ از ورود 300 ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ارﺳﺎﻟﯽ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴــﺘﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه »اﻟﺒﺮﯾﻘﻪ« در ده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷــﻬﺮ ﻗﻨﯿﻄﺮه ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ. درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﮐﻤﮏرﺳﺎن و ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﮏﻫﺎي اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. / اﯾﺮﻧﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.