دادﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ: آﺳﺎﻧﮋ و اﺳﻨﻮدن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ داﻣﻦ زدﻧﺪ

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، »ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ« و »ادوارد اﺳﻨﻮدن« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺰاران ﭘﯿﺎم ﺗﻮﯾﯿﺘﺮي از ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﯽ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ آ.ب.ث، ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸــﮑﺪه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﻟﮑﺎﻧﻮ اﻧﺠﺎم داده، ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳــﺎﻧﮋ، ﻣﻮﺳﺲ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ و ادوارد اﺳﻨﻮدن، ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدي در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻮﺳﺲ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود 04ﻫﺰار ﭘﯿﺎم در دﻓﺎع از ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺒﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﻨﻮدن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺶ از 8000 ﭘﯿﺎم ﺗﻮﯾﯿﺘﺮي ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ارﮔﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷــﻮاﻫﺪي، اﻋﻼم ﮐﺮده روﺳﯿﻪ در ﻣﺎﺟﺮاي ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ آن، ﻓﻌﻼ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و روز دوﺷــﻨﺒﻪ، »آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ داﺳﺘﯿﺲ« وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر در ﻧﺸﺴﺖ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻼشﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺷﺪ. / ﺧﺒﺮﮔﺰارىﻫﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.