اﻓﺸﺎى راﺑﻄﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ

JameJam - - ﺟﻬﺎن -

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﺧﺒﺮ راﺑﻄﻪ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ را ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاى ﭘﻮﺷــﺶ دادهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸــﺮﯾﻪ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻓﺸــﺎﮔﺮ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ در ﺳــﺎل 2016 و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮري آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘــﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮده و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺴــﺮ ارﺷــﺪ او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ، ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺗﻤﺎس داﺷــﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴــﺨﻪاي از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﺴــﺮ، اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷــﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳــﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد. وي در ﺗﻮﯾﯿﺖ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از »اﻓﺸﺎي ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ« ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ وﯾﮑﯽﻟﯿﮑﺲ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ و دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﺴﺮ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. / ﻣﻬﺮ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.