آﻧﭽﻪ درﺑﺎره زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ

JameJam - - داﻧﺶ -

ﺳــﺎﻋﺖ ﺣﺪود 10 ﺷﺐ اﺳــﺖ و ﺗﺎزه، ﺷــﺎم را ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺮف ﮐﺮدهاﯾﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دﺳــﺘﺘﺎن اﺳﺖ و ﺳــﺮﯾﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻟﻮﺳــﺘﺮ آوﯾﺰان از ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺎﻧﺎﭘﻪاي ﮐﻪ روي آن ﻟﻢ دادهاﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﺗﺎن! ﻧﺪاﯾﯽ در دروﻧﺘﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ: زﻣﯿﻦﻟﺮزه! و ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺮ از ﺟﺎ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي در و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽروﯾﺪ.

واﮐﻨﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﺮﯾﺰي و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳــﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﯽرود، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف در و ﭘﻨﺠﺮه ﺷﯿﺸــﻪاي و راهﭘﻠﻪﻫﺎ ﺟﺰو ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ و در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻨﺎهﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ. در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﺧﯿﺰي ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان، آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺪارس ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدهﺑﺎﺷــﯿﻢﺗﺎاﻗﺪاﻣﺎتﺻﺤﯿﺢ ﻫﻨﮕﺎموﻗﻮعزﻟﺰﻟﻪدرﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﻣﺎنﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷــﺪ.در ﺑﺴــﯿﺎري از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻟﺮزه، ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻓﺮار از راه ﭘﻠﻪ و ﺧﺮد ﺷﺪن ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﯿﻦﻟﺮزه، آﺗﺸﻔﺸــﺎن و ﺳــﻮﻧﺎﻣﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺎزارﺷــﺎﯾﻌﺎتداغﻣﯽﺷــﻮد.دردﺳﺘﺮسﺑﻮدنﺷــﺒﮑﻪﻫﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﯽوﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺴﺎﻣﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت داﻣﻦ زده اﺳــﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ آوﯾﺰه ﮔﻮﺷﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن را ﻧﮕﺮان ﻧﮑﻨﯿﻢ:

اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع زﻣﯿﻦﻟﺮزه از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪهاي ﻣﺮدود اﺳــﺖ. اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖﮐﻪﺗﻼشﺑﺮايﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽدرﮐﺸﻮرﻫﺎيﻟﺮزهﺧﯿﺰﺑﺮايﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎاﺛﺮاتﻣﺨﺮبزﻟﺰﻟﻪﮐﺎريﺑﯿﻬﻮدهاﺳﺖ.درﻋﻮضﺑﺎﯾﺪﺑﺮايﻣﻘﺎومﺳﺎزي،ﮐﺴﺐآﻣﺎدﮔﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳــﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﻼن در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴــﺎرات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺮد. اﻧﺘﺸــﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ، ﭘﯿﺶﻟﺮزه ﻓﻼن زﻟﺰﻟﻪاي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ رخ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻼﻧﯽ در ﻧﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻪ ...و ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳــﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺎﻣﺪاد 22 آﺑﺎن، ﯾﻌﻨﯽ ﺳــﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷــﺒﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻟﺮزه در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق رخ داد، ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ دو ﺳــﯿﺎره زﻫﺮه و ﻣﺸﺘﺮي در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ رخ داد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در اﻓﻖ ﻣﺸﺮق ﻇﻬﻮر دو ﺳﺘﺎره ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺘﺎره در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﯿﺎرهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي و زﻫﺮه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺠﻮم از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎرﻧﻪ زﻫﺮه و ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺎدي اﺳــﺖ و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ زﻣﯿﻨﯽ دو ﺳــﯿﺎره ﯾﺎ ﻣﺎه در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎرهﻫﺎ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮاﻧﺶ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎره در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد. اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻮد، ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮي و زﻫﺮه روﯾﺪادي ﺳﻌﺪ و ﺧﻮشﯾﻤﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ رﺧﺪاد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺠﻮﻣﻰ ﺑﺎ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪهاي ﺷﻮم در زﻣﯿﻦ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ! اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادي در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﻮتوﻓﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻟﻮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ...و ﺣﺮفﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﯽ اﺳﺎﺳــﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﻣﺸــﺎﺑﻬﺶ را ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دﻧﯿﺎي ﻋﻠﻢ و اﻧﺘﺸــﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ روشﻫﺎي ﺷــﻔﺎف و روﺷﻨﯽ دارد. در زﻣﺎﻧﻪاي ﮐﻪ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎي آزاد و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﺴــﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻬﻤﯽ را اﺻﻮﻻ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! وﻗﺘﯽ زﻟﺰﻟﻪاي رخ ﻣﯽدﻫﺪ، دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻟﺮزهﻧﮕﺎر در ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻣﻮاج زﻣﯿﻦﻟﺮزه را درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮزه زﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤــﻞ رﺧﺪاد زﻟﺰﻟﻪ و ﻋﻤﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﯿﻦ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﭘﯿﺎم ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﻤﯽرﺳــﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ، ﻣﻮﺳﺴــﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺴــﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪاي در ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻟﺮزهﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. وﻗــﻮع زﻟﺰﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪارد. در روزﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺎﯾﻌﺎﺗﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮاﯾﻦﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺳــﺮد رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻨﺠﯿﻞ و رودﺑﺎر در 13ﺧﺮداد 69 رخ داده ﺑــﻮد. زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﭘﺪﯾﺪهاى اﺳــﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌــﺎﻻت دروﻧﻰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎى ﺑﻰرﺑﻂ دﯾﮕﺮ رﯾﺸﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.