اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎرواﺧﺎل در درﺑﯽ ﻣﺎدرﯾﺪ

JameJam - - ﺳﯿﺎﺳﻰ -

ﺑﺎ وﺟــﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرواﺧــﺎل در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺨﻮﺑــﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﺶ را اﻧﺠــﺎم دﻫﺪ، ﺑﻌﯿﺪ اﺳــﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺋﺎل را در درﺑﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨــﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮔﺮت ﺑﯿﻞ و ﮐﻮاﭼﯿــﭻ، در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻧﯿﻤﮑﺖﻧﺸــﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷــﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ او رﺋﺎل را در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺣﺴــﺎس ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿــﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ زﯾــﺪان در اﯾﻦ ﺑﺎزي ﺣﺴﺎس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﻏﯿﺒﺖ او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي رﺋﺎل ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

اﺷــﺮف ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. ﮐﺎرواﺧﺎل ﭘﺲ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘــﯽ ﮐــﻪ دو ﻣﺎه ﭘﯿــﺶ رخ داد، ﻫﺸﺖ ﺑﺎزي رﺋﺎل را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.