ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﻪﺳﻮى ﺟﺎدهﻫﺎي ﻏﺮب

وﻗﺘﯽ ورزش ﻧﻤﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد

JameJam - - ﻣﻨﻬﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل - ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﭘﻮر ورزش

ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﭼﻨﺪ دﻫــﻪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا، ﻫﻨــﻮز از ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪﮔﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﺳــﻪ ﯾﺎدﻣﯽﺷــﻮد.ﺗﺨﺘﯽدراوجدورانورزﺷــﯽاشدرآنروزﻫﺎﺑﺎﻋﺪهاياز دوﺳــﺘﺎنورزﺷﮑﺎرازﭼﻬﺎرراهوﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﻪراهاﻓﺘﺎدوﮐﺎروانﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ. او ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊآوري ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ، ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ.

درﮐﺎرﮐــﺮداﺟﺘﻤﺎﻋــﯽورزشودرﻃﻮلﺗﺎرﯾﺦﺷــﺎﯾﺪاﯾﻦﺣﺮﮐﺖ، ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪي ﻧﺒﻮد زﯾﺮا اﻧﺴــﺎنﻫﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎي ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺨﺘﯽ در ورزش ﻣﺪرن، ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ورزش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن، ﺳــﺎﺧﺘﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸــﮕﺮان اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ اذﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻮﯾﮋه در رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ورزش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮاي از دﺳــﺖ رﻓﺘﮕﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﻋﺰادار اﺳﺖ و ﻣﺮدم آﺳــﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮدازﻧﻘﺎطدﯾﮕﺮﮐﺸــﻮرﻫﺴــﺘﻨﺪ،ﺑﺎردﯾﮕﺮورزشﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ درك ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد.

در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز، ورزﺷــﮑﺎران ﻣﻠﯽ و ﻣﻄﺮح زﯾﺎدي ﯾﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ و ﻫﯿﺎتﻫﺎيورزﺷﯽﺑﺎاﻋﻼمﺷﻤﺎرهﺣﺴﺎبوﺗﻌﯿﯿﻦﮐﺮدنﻣﮑﺎنﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑــﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ، ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺨﺘﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺛﺮات ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻫﻮﯾﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳــﺎﺧﺘﺎر وﺳﯿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﮐﻮرش ﺑﺎﻗﺮي، ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸــﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ وزﻧﻪﺑــﺮداري ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻫﯽ و آﺷــﻨﺎي ورزش و از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردي ﺑﺎ ﻫﻤﺸــﻬﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ورزﺷــﮑﺎران ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ دﻟﺨــﺮاش ورود ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻧﻘــﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم ورزﺷﮑﺎران در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎري از دوش آﺳــﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ. ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳــﺘﻤﯽ، دارﻧﺪه ﻃﻼي وزﻧﻪﺑﺮداري اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻢ در ﭘﯿﺎﻣﯽ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳــﺘﺎﻧﯽﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ. او ﻣﺪال ﻃﻼي ﺑﺎزيﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ 2016 رﯾﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷــﺖ ﺗﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ. در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﮐﺸــﺘﯽ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ، ورزش ﻣﻠﯽ، رواﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﺎ ﻣﺮدم دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣــﺮدم زﻟﺰﻟﻪ زده در ﻧﻘﺎط ﻏﺮﺑﯽ ﺷــﺘﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺮهﻫﺎي زﯾــﺎديﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﻢاﻣﺎدرﭘﺲاﯾﻦﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎيﻣﺮدﻣﯽﻫﻤﯿﻦﺑﺲﮐﻪ ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدي ﺟﺮﯾﺎن ﺳــﺎز، ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده و در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.