ﻫﯿﺠﺎن ﮐﺎﻟﻪ ـ اروﻣﯿﻪ در آﻣﻞ

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻗﻌﺮﻧﺸﯿﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد

JameJam - - ﻣﻨﻬﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل -

ﺑــﺎزيﮐﺎﻟﻪوﺷــﻬﺮدارياروﻣﯿﻪ،ﯾﮑﯽاز ﻣﻬــﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎي اﯾــﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل اﺳﺖ.

ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺠﺰ در ﻣﮑﺎنﻫﺎي اول و دوم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ردهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺪال ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.

درﺣــﺎلﺣﺎﺿــﺮ،ﺗﯿﻢﻫﺎيﺷــﻬﺮداري وراﻣﯿــﻦ، ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺎزﻧــﺪران، ﭘﯿــﮑﺎن ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﺮداري اروﻣﯿﻪ، ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﺧﺎﺗﻢ اردﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮد در رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺳــﻮم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺣﺴــﺎس ﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪار اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ، اﻣﺮوز ﮐﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻬﺮداري اروﻣﯿﻪ اﺳــﺖ.ﮐﺎﻟﻪﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺷــﻬﺮداريﯾﮏﺑﺎزي ﮐﻤﺘﺮ دارد و اﻣﯿﺪوار اﺳــﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳــﻮم داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳــﻮي دﯾﮕﺮ، ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳــﻪ ﺑــﺮد و 9 اﻣﺘﯿﺎز در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﺪول اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزي در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻌﻮد دو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻪ ﭘﻠﻪاي در ﺟــﺪول دارد. اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽرود و ﻫﯿﺠــﺎن ﺑﺎزيﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ آﻣﻞ ﻣﯽﺑﺮد.

ﺗﯿــﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺪرﻧﺸــﯿﻦ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘــﻪ در ﮔﻨﺒﺪ ﺑــﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﺎوش اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرود. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺻﺪرﻧﺸــﯿﻨﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر دﺷﻮاري ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻨﺒــﺪ ﻧﺪارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺗﯿﻢ ﻫﺎوش ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮد و ﺳــﻪ اﻣﺘﯿﺎز در رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﺪول ﻗــﺮار دارد و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎدي، ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در دﯾﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد.

ﺗﯿﻢ ﺷــﻤﺲ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘــﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﯿﺒﺎل در ﺳــﺎﻟﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل، ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﺳﺎﯾﭙﺎﺳﺖ. ﺳﺎﯾﭙﺎي 9 اﻣﺘﯿﺎزي در رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺲ ﺷﺶ اﻣﺘﯿﺎزي در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﻰﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟــﻮان ﻣﺤﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ، ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﺷــﻤﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣﺪﻋﯿــﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪاي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧــﻮد را از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮد. اﻣﺮوز ﺷــﻤﺲ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻣﯿــﺪان ﻣﯽرود و اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳــﺎﯾﭙﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺷــﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ ـ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷــﺶ ﺑﺮد و 16 اﻣﺘﯿــﺎز در رﺗﺒﻪ دوم ﺟــﺪول ﻗﺮار دارد و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ـ اﻣﺮوز از ﺧﺎﺗﻢ اردﮐﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻋﺎدل ﺑﻨﺎﮐﺎر، ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﺎﮐﻨــﻮن ﺑﺎزيﻫــﺎي ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠــﺎم دادﻧﺪ و ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﻣﺤﺠﻮب ﺗﯿﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰي در ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺘﺎرهﻫﺎيﺗﯿﻤﺶﻣﻮﻓﻖﺑﻮدهاﺳﺖ.ﺧﺎﺗﻤﯽﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸــﻢ در آﻣﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ دارﻧﺪ.

ﭘﯿﻤﺎن اﮐﺒﺮي ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﯿﮑﺎن و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﯿــﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻟﯿــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳــﺎروﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﯿﮑﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴــﺖﻫﺎي آﻏﺎز ﻟﯿﮓ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘــﺮي دارد و از ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺳــﺎروﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ. آن ﻫﻢ در ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ اﻣﺮوزش از اﺑﺘﺪاي ﺑﺎزيﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﻧﻮﺳﺎﻧﯽ

دارد. ﺗﯿﻢ ﺷــﻬﺮداري وراﻣﯿــﻦ، ﻣﯿﺰﺑﺎن رﻋﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮐﺎﺷــﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﺷــﻬﯿﺪ ﮔﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ وراﻣﯿﻦ اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮد و 11 اﻣﺘﯿﺎز در رﺗﺒﻪ ﺳــﻮم ﺟﺪول ﻗــﺮار دارد و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﯿﻢ ﻗﻌﺮﻧﺸــﯿﻦ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزي ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳــﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وراﻣﯿــﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ، رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.