ﻫﻨﺪﺑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﺪﻧﺪ

JameJam - - ﻣﻨﻬﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل -

ﺗﯿﻢ ﻫﻨﺪﺑﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴــﺎران، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﻣﺎده ﺳــﺎزي ﺧﻮد را از اﻣﺮوز در ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺟﺎم ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎي آﺳﯿﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻨﺪﺑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﮔﭽﺴﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ آﻏﺎز و دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻦ،ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ.

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺟﺎم ﺑﺎﺷــﮕﺎهﻫﺎي آﺳــﯿﺎ از 27 آﺑﺎن ﺗﺎ 9 آذر در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪوﺳــﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷــﻮد و ده ﺗﯿﻢ اﻟﻨﻮر ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن، دﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ، ﺷﺎرﺟﻪ اﻣﺎرات، ﻣﺴﻘﻂ ﻋﻤﺎن، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﻨﺪ، اﻻﻫﻠﯽ ﻗﻄﺮ، ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن، اﻟﻨﺠﻤﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ، اﻟﺸﺮﻃﻪ ﻋﺮاق و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران در دو ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽروﻧﺪ. ﺗﯿﻢ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﺑﺮاي دوﻣﯿﻦﺑﺎر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷــﻮد. اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت در رده ﭼﻬﺎرم آﺳﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.