ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﺮاﻧﮑﻮ

JameJam - - ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان -

ﺑﺮاﻧﮑــﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ، ﺳــﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮاي آنﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷــﮕﺎه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﮕﺎه آﻣﺎر ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ در ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﺷــﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﻫﺎﯾﺶ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻧﮑﻮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.