درﺧﺸﺎن: ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﯿﺴﺘﻢ

JameJam - - ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان -

ﺣﻤﯿﺪ درﺧﺸــﺎن، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺶ را از ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳــﯿﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺷﺎﮐﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳــﺖ. او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: »ﺗﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺟﺬب ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻬﯿﺎي ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷــﻮد، ﺑﺎ ﯾﮏ راي در ﯾﮏ ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارم و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷــﮕﺎه و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﯿﻒ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر از آﺳﯿﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.