ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽروﻧﺪ

JameJam - - ﺳﯿﻨﻤﺎ -

ﺧﺎﻧﻪ ﺳــﯿﻨﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳــﺖ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺣﻀــﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳــﯿﻨﻤﺎ آﻣﺪه اﺳــﺖ: زﻟﺰﻟﻪاي ﮐﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸــﻮر رخ داد، ﺧﺮاشﻫﺎي ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ روح و روان ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد و دل ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ درد آورد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺳــﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان دوﺷﺎدوش ﺳــﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﺠﯿﺐ از ﺑــﺪو وﻗﻮع اﯾﻦ رﺧﺪاد، ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧــﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ زدﮔﺎن اﻋــﻼم ﮐــﺮده و ﺑﻪ ﯾﺎري ﺧﺴــﺎرت دﯾﺪﮔﺎن ﺷــﺘﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪ ﺳــﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺴــﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺳــﻮﮔﻮار و آرزوي ﺷــﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑــﺮاي داﻏﺪاران ﺑــﺎ ﺗﻤﺎم ﺗــﻮان و ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟــﻪزده ﺗــﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﻧﺴــﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﭙﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ./ اﯾﻠﻨﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.