ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦدرﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟

JameJam - - ﺳﻼﻣﺖ -

ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ. دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷــﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷــﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارو ﺷــﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻘﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﻋﺘﯿﺎدآور اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﺰﺷﮏ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳــﺖ راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮي، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ زﺧﻢ ﭘﺎ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺷﺮوع دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ، ﺗﺮس اﻓﺮاد از ﺳــﺮﻧﮓ ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻗﻠﻢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﺑﺪون درد اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.