اﻧﻮاع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

JameJam - - ﺳﻼﻣﺖ -

دوز اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ و روش ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺰرﯾﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮد، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳــﺖ. اﻧﻮاع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳﺮﯾﻊ، ﮐﻮﺗﺎه، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳــﺖ. اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊاﻻﺛﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از 10 دﻗﯿﻘﻪ در ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪود 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻣﯽرﺳــﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع 3 ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ 30 ﺗﺎ 40 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ 6 ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. اﯾﻦ دو ﻧﻮع اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﺒــﻞ از وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا، ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ داروي ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ، از اﯾﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺴﻮﻟﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ انﭘﯽاچ (NPH) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد و ﺷﯿﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ، ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺑﺪن آزاد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺧﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷــﺘﺎى ﺧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، 4 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را دارد و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 16 ﺳــﺎﻋﺖ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ 2 ﺗﺎ 4 ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌــﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ در ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ 24 ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎﺷﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.