ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻬﻢﺗﺮ از درﻣﺎن

JameJam - - ﺳﻼﻣﺖ -

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺳــﻦ دﯾﺎﺑﺖ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن اﺳــﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي اﺳﺖ. روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮك ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺒﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﻓﺘﻪ و ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻤﺘﺮ در اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻣﺪارس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﻘﻂ 2 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ورزش اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، ﻫﻤﯿﻦ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي درﺳﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ اﺻﻼح روش زﻧﺪﮔﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ ورزش روزاﻧﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮي و ﭘﺮﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺳﺖ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.