ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦدرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

JameJam - - ﺳﻼﻣﺖ -

اﻓــﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧــﻮع ﯾﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﻤﯽﺳــﺎزد و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﻓــﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﮐﻤﮏ ﺗﺰرﯾﻘﺎت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳــﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ دارﻧﺪ و ﻣﺼــﺮف داروي ﺧﻮراﮐــﯽ روي آﻧﻬــﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴــﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻓﺮاد، اﮔــﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد، ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ درﻣﺎن اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﺑﻌﺪ از اﺛــﺮ ﻧﮑﺮدن داروﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ

اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﻣﯽﺷــﻮد. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﯾﮏ دوز اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ در ﺷﺐ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻃﻮل روز اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤــﻮع، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن از راه داروﻫــﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ، ﻗﺪم ﺑﻌﺪي ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴــﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ. ﺷــﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴــﻮس در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮه آﻧﻬــﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻃــﻮل روز دارﻧــﺪ، از روش ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺰرﯾﻘﺎت را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.