ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮدﺷﮕﺮيدرﯾﺎﯾﯽدرﺧﻮزﺳﺘﺎندرﺳﺎلﺟﺎري

JameJam - - اﯾﺮان -

ﯾﮑﯽازﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎيﮔﺮدﺷﮕﺮيﮐﺸﻮرﻣﺎﮐﻪﺗﺎﻫﻤﯿﻦﭼﻨﺪﺳﺎلﭘﯿﺶﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﯾﺎﯾﯽ اﺳــﺖ. ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ اﺳــﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار درﯾﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷــﮕﺮي رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺟﺪي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 97 ﭘﯿﮕﯿﺮي و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﻮﻧﺴــﺎن، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ، از رﺷــﺪ 20 درﺻﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺧﺒﺮ داد. / ﻣﻬﺮ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.