از آﺛﺎر ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻓﺎرس ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ

JameJam - - اﯾﺮان -

اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه اواﺧﺮ آن، اﺧﺒﺎر ﺗﻠﺨﯽ از دﺳــﺖاﻧﺪازي ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳــﺘﺎن ﻓﺎرس داﺷــﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث و ﮔﺮدﺷــﮕﺮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﺣﺎﻻ و در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯿﺮاﺛﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آﺛﺎر ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺒﺎدار ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد، از ﻫﻤﻪ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮده و ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮدارﻧﺪ./ اﯾﺴﻨﺎ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.